Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi szemléletü nk

1. A Jet2.com Limited cégnél elkö teleztü k magunkat amellett, hogy megõ rizzü k ü gyfeleink és a honlapunkra là togató k adatainak védelmét.

2. Ez az adatvédelmi nyilatkozat leí rja, milyen személyes informà ció t gyűjtü nk honlapunk felhasznà ló itó l és hogyan hasznà ljuk fel ezt az informà ció t alkalmanként. A nyilatkozatot a Hasznà lati feltételek-kel együ tt kell értelmezni.

Mikor gyűjtü nk személyes adatokat?

3. Szà mos helyzetben kérü nk ö ntõ l személyes adatokat:

 • 3.1. amikor utazà st foglal le vagy bà rmilyen mà s terméket, illetve szolgà ltatà st và sà rol nà lunk, akà r Interneten, akà r az ü gyfélszolgà lati csoportnà l
 • 3.2. amikor azért fordul hozzà nk, hogy megbeszéljü nk egy foglalà st vagy internetes bejelentkezési, illetve foglalà s-kezelõ szolgà ltatà sainkat hasznà lja
 • 3.3. amikor feliratkozik a hűség programunkra vagy az e-mail értesí tõ szolgà ltatà sunkra, illetve versenyeken vesz részt vagy feliratkozik kedvezményes ajà nlatainkra
 • 3.4. amikor felmérésekben vesz részt és elmondja nekü nk a véleményét.

Miért gyűjtü nk személyes adatokat?

4. Azért gyűjtü nk személyes adatokat, hogy hatékony szolgà ltatà st nyÚjthassunk az alà bbiak szerint:

 • 4.1. hogy minden utazà si foglalà sà t teljesí thessü k, beleértve a szü kséges foglalà st, fizetést és a jeggyel kapcsolatos intéznivaló kat, az utazà s-szervezéssel kapcsolatos adminisztrà ció t (ez kivételes esetben tartalmazhat példà ul az egészségére vagy fogyatékossà gà ra vonatkozó érzékeny személyes adatokat is). ö n tudomà sul veszi, hogy az ilyen érzékeny személyes adatok megadà sà val kifejezetten beleegyezik abba, hogy az ilyen fajta adatokat a nyilatkozatban leí rt célokra felhasznà ljuk
 • 4.2. hogy bà rmilyen mà s olyan terméket biztosí thassunk vagy olyan szolgà ltatà st nyÚjthassunk, amelyet tõ lü nk và sà rolt
 • 4.3. hogy a foglalà sà val kapcsolatos bà rmilyen kérdést, kérést és bà rmilyen, ö n à ltal kért, az utazà s szervezésére vonatkozó mó dosí tà st, vagy olyan mó dosí tà st elintézhessü nk, amelyekrõ l nekü nk kell ö nt értesí teni
 • 4.4. hogy eleget tehessü nk a foglalà sà hoz kapcsoló dó biztonsà gi, và m-, bevà ndorlà si és hatà rellenõ rzési elõ í rà soknak, amelyek magukba foglalhatjà k a rendõ rségnek vagy a megfelelõ kormà nyhivataloknak tö rténõ adatszolgà ltatà st
 • 4.5 hogy hozzà férhetõ vé tegyü k a megfelelõ harmadik felek szà mà ra az adatokat, ha arra vészhelyzetben szü kség van.
 • 4.6. hogy tà jékoztassuk ö nt az olyan termékekrõ l, szolgà ltatà sokró l, kedvezményes ajà nlatokró l, amelyek érdekelhetik ö nt, feltéve hogy nem kérte, hogy ne értesí tsü k
 • 4.7. hogy biztosí tsuk, hogy honlapunk tartalma a leghatékonyabb mó don jelenjen meg az ö n és a szà mí tó gépe szà mà ra
 • 4.8. a minõ ségbiztosí tà si teszteléshez, a piacelemzéshez, a rendszerteszteléshez, a statisztikai elemzéshez, a teljesí tményértékeléshez, az ellenõ rzéssel és a teljesí tménnyel kapcsolatos intézkedésekhez (amelyek magukba foglalhatjà k a velü nk folytatott telefonos beszélgetések figyelemmel kí sérését és rö gzí tését az itt leí rt célokbó l).

Direkt marketing megkö zelí tésü nk

5. Idõ rõ l idõ re felvehetjü k ö nnel a kapcsolatot, hogy tà jékoztassuk arró l, amirõ l Úgy gondoljuk, érdekelheti. Tovà bbí thatjuk adatait a Dart Group plc tö bbi tagjà nak is, hogy azok is tà jékoztathassà k ö nt azon termékekrõ l és szolgà ltatà sokró l, amelyek érdekelhetik.

A kapcsolatfelvétel tö rténhet postà n, telefonon vagy e-mailben, hacsak a regisztrà là si folyamat megfelelõ részében nem tü ntette fel, hogy nem kí và n ilyen tà jékoztatà st kapni.

Bà rmikor kérheti adatai kivételét marketing-adatbà zisunkbó l, akà r a www.jet2.com/Subscribe.aspx cí mre kü ldö tt e-mailben, ha a megfelelõ tà rgy sorba a "leiratkozà s" vagy "leà llí tà s" szó t í rja, vagy ha az alà bbi cí mre í r: PO Box 304, Whitehouse Lane, Leeds, West Yorkshire, LS19 9DY. Kérjü k adja meg nevét, postai cí mét és e-mail cí mét.

Mikor szolgà ltathatunk ki adatokat harmadik félnek?

6. A fent emlí tett célokra kiszolgà ltathatunk személyes adatokat harmadik félnek, beleértve a và llalatcsoport tö bbi tagjà t (a Jet2holidays Limitedet és a holding-tà rsasà gnak, a Dart Group PLC-nak bà rmilyen mà s leà nyvà llalatà t is beleértve), bankkà rtya kibocsà tó knak, légità rsasà goknak és harmadik fél beszà llí tó knak.

Bí ró sà gi eljà rà s részeként is kiszolgà ltathatunk személyes adatokat, a tö rvény à ltal megengedett és elõ í rt mó don. Elõ fordulhat, hogy a harmadik felek némelyike az Euró pai Gazdasà gi Térségen kí vü l talà lható .

7. Ha értékesí tjü k, à tengedjü k vagy à truhà zzuk và llalatunk eszkö zeit, vagy ha và llalatunk egyesü l egy mà sik gazdasà gi tà rsasà ggal, vagy belép egy kö zö s và llalatba, fenntartjuk magunknak a jogot, hogy értékesí tsü k vagy à truhà zzuk azon adatbà zisokat, amelyeket mi tartunk karban (beleértve bà rmilyen személyes adatot, amelyet ö n megadott).

Személybiztonsà g

8. Biztonsà gi intézkedéseket alkalmazunk, hogy megvédjü k az ö n à ltal megadott adatokat az arra jogosulatlan személyek hozzà férésétõ l és a tö rvénytelen feldolgozà stó l, véletlen elvesztéstõ l, rongà là stó l vagy kà rosodà stó l.

Sü tik és IP-cí mek

9. A tö bbi kereskedelmi webhelyhez hasonló an, a mi webhelyü nk szabvà nyos technoló già t alkalmaz, hogy informà ció t gyűjtsö n arró l, hogyan hasznà ljà k honlapunkat az internetre csatlakozó egyéni szà mí tó gépek. Az informà ció t a sü tik és a Webszerver napló kon keresztü l gyűjtjü k, ami lehetõ vé teszi szà munkra, hogy figyelemmel kí sérjü k a honlap forgalmà t és személyre szabjuk a honlap tartalmà t az ö n szà mà ra.

10. A bö ngészõ k à ltalà ban a sü tik elfogadà sà ra vannak beà llí tva. Ha azonban jobban szeretné, ha nem kapna sü tiket, megvà ltoztathatja a bö ngészõ je konfigurà ció jà t, hogy az elutasí tsa a sü tiket. Ha Úgy dö nt, hogy a bö ngészõ je utasí tsa el a sü tiket, elõ fordulhat, hogy a honlapunk egyes terü letei nem műkö dnek olyan hatékonyan, amikor a felhasznà ló k megtekintik. Egy sü ti semmilyen mà s adatot nem tud beszerezni a merevlemez-meghajtó ró l, nem tovà bbí that szà mí tó gépes ví rusokat.

Az informà ció hoz való hozzà férés

11. Az egyéneknek joguk van megtekinteni a ró luk gyűjtö tt és tà rolt személyes adatok mà solatà t. Ha meg szeretné tekinteni az adatokat, kü ldjö n nekü nk egy e-mailt az informationrequest@jet2.com cí mre. Elõ fordulhat, hogy csekély dí jat felszà molunk ö nnek, hogy megtérü ljenek az adatok megadà sà val jà ró kö ltségeink.

Specià lis figyelmeztetés az Amerikai Egyesü lt à llamokba utazó ü gyfeleknek

12. Az Amerikai Egyesü lt à llamokban talà lható Úti célokra foglaló utasoknak nem szabad elfelejteniü k, hogy az Euró pai Unió és az Egyesü lt à llamok kö zö tti nemzetkö zi megà llapodà s értelmében tovà bbí tanunk kell az Egyesü lt à llamok Honi Biztonsà gi Minisztériumà nak ("DHS") bizonyos utazà si és foglalà si adatokat az Euró pai Unió és az Amerikai Egyesü lt à llamok kö zö tt repü lõ utasokró l.

Az amerikai ható sà gok a terrorizmus és mà s, tö bb orszà got érintõ sÚlyos bűntények megelõ zésére és azokkal szembeni kü zdelemre hasznà ljà k ezt az informà ció t. Ha bõ vebb informà ció ra van szü ksége azzal kapcsolatban, hogyan hasznà lja a Honi Biztonsà gi Minisztérium az adatokat, là sd: www.dhs.gov és ezt a PDF fà jlt.

Lépjen kapcsolatba velü nk

13. A személyes adatok felhasznà là sà val kapcsolatos megjegyzéseket, kérdéseket és mà s kéréseket levélben a Jet2.com Limited ü gyfélszolgà lati csoportjà nak kell elkü ldeni, a Customer Care Team, PO Box 314, Leeds, LS19 9FY, England cí mre.