Warunki

Spis treści

 1. Rezerwacje
 2. Bilety
 3. Ceny
 4. Podatki i opłaty
 5. Płatność
 6. Dokumenty podróżne
 7. Informacje o pasażerach
 8. Ubezpieczenie
 9. Dzieci
 10. Przyszłe mamy
 11. Zdolność do odbycia lotu
 12. Pomoc specjalna
 13. Przewóz zwierząt
 14. Usługi dodatkowe
 15. Planowane godziny odlotu
 16. Odprawa i wejście na pokład
 17. Opłaty za bagaż i limity bagażu
 18. Ograniczenia w przewozie bagażu
 19. Prawo odmowy przyjęcia bagażu
 20. Prawo do przeprowadzenia kontroli osobistej
 21. Odbiór i dostarczenie odprawionego bagażu
 22. Przedmioty usunięte z bagażu
 23. Zachowanie i bezpieczeństwo na pokładzie samolotu i na lotnisku
 24. Odmowa przewozu i usunięcie pasażerów z pokładu samolotu
 25. Zmiana rezerwacji
 26. Anulowanie lotu przez pasażera
 27. Samolot
 28. Anulowanie przez Pasażera
 29. Odmowa przyjęcia na pokład
 30. Odpowiedzialność przewoźnika
 31. Powiadomienie o roszczeniach
 32. Terminy
 33. Wybór właściwego prawa i jurysdykcji
 34. Przetwarzanie danych osobowych
 35. Kontakt
 36. Zmiany w regulaminie
 37. Definicje

1. Dokonywanie rezerwacji

1.1
Rezerwacji mogą dokonywać Pasażerowie, którzy skończyli 18 lat.

1.2
W przypadku rezerwacji obejmujących więcej niż jedną osobę, osoba dokonująca rezerwacji jest „głównym pasażerem”. Główny Pasażer gwarantuje, że posiada upoważnienie do akceptacji (oraz, że zaakceptuje) niniejsze Warunki (a także Regulamin i Zasady) za każdą osobę wymienioną w rezerwacji oraz, że osoby te zapoznały się z niniejszymi Warunkami. Będzie także osobą kontaktową, do której kierowana będzie wszelka korespondencja (przez Przewoźnika lub jego dostawców) przeznaczona do wszystkich osób wymienionych w rezerwacji.

1.3
Jeśli inna osoba dokonała rezerwacji w imieniu Pasażera, mamy prawo założyć, iż Pasażer upoważnił tę osobę do działania w swoim imieniu we wszystkich sprawach dotyczących rezerwacji (między innymi odwołania rezerwacji i zmiany lotu). Jeśli Pasażer życzy sobie odwołać lub ograniczyć to prawo, ma obowiązek poinformować Przewoźnika o tym na piśmie.

1.4
W momencie dokonywania rezerwacji Pasażer ma obowiązek podać swoje dane kontaktowe. Wszystkie nazwiska podane w rezerwacji muszą być takie same jak w paszportach. Niespełnienie tego warunku spowoduje naliczenie dodatkowych opłat. Dane muszą obejmować numer telefonu komórkowego i numer kontaktowy na czas pobytu za granicą, aby upoważniony agent mógł poinformować Pasażera o wszelkich zmianach, opóźnieniach lub odwołaniach związanych z rezerwacją. Jeśli Pasażer nie dopełni tego obowiązku, Przewoźnik nie ponosi odpowiada w stosunku do Pasażera lub jakiejkolwiek innej osoby wymienionej w rezerwacji za jakiekolwiek straty lub wydatki poniesione ze względu na brak informacji od Przewoźnika dotyczących takiej zmiany, opóźnienia lub odwołania.

1.5
Gorąco zachęcamy wszystkich podróżujących z nami pasażerów do wykupienia odpowiedniego indywidualnego ubezpieczenia na czas podróży poczynając od daty rezerwacji. Firma Jet2.com oferuje indywidualne ubezpieczenia na czas podróży, które chroni pasażerów w czasie trwania wakacji, łącznie z koniecznoscią rezygnacji z podróży Klienci mogą nabyć polisę w Internecie klikając w łącze na stronie „Travel Extras / Usługi dodatkowe” na naszej witrynie internetowej lub udając się na stronę www.jet2insurance.com.

1.6
Wszystkie rezerwacje lotów dokonywane są w firmie Jet2.com Limited. Wszelkie rezerwacje innych produktów lub usług (np. wynajmu samochodu, ubezpieczenia, zakwaterowania) dokonywane są u odpowiedniej strony trzeciej będącej dostawcą produktów lub usług, a nie w firmie Jet2.com występującej wyłącznie w charakterze ich agenta. Dostawcy działają w oparciu o własne warunki sprzedaży produktów/usług (oprócz warunków Przewoźnika). Pasażer i wszystkie osoby wymienione w rezerwacji podlegają tym Warunkom. Dzieje się tak, ponieważ Pasażer ma oddzielną umowę z każdym dostawcą. Należy zapoznać się z warunkami odpowiednich dostawców (dostępnych po kliknięciu następujących łączy: www.jet2carhire.com; www.jet2transfers.com; www.jet2insurance.com) przed zakończeniem rezerwacji (a także z niniejszymi Warunkami).

1.7
Nie wszystkie produkty oferowane pod adresem www.Jet2.com stanowią zaproszenie do złożenia oferty Przewoźnikowi lub jego dostawcom, aby zakupić produkt zgodnie z przedstawionymi warunkami. Ofertę składa się klikając przycisk “Zakończ rezerwację” w trakcie dokonywania rezerwacji. Przewoźnik może akceptować lub odrzucać oferty w imieniu własnym lub dostawców, działając jako upoważniony agent.

1.8
Po dokonaniu rezerwacji zostanie wysłana wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia, co będzie równoznaczne z zawarciem umowy wiążącej Pasażera i Przewoźnika oraz Pasażera i dostawców (w stosownych przypadkach) Należy dokładnie przeczytać e-mail z potwierdzeniem. W przypadku niezgodności lub nieprawidłowej rezerwacji konieczny jest niezwłoczny kontakt z centrum obsługi telefonicznej, nie później niż w ciągu 24 godzin od dokonania rezerwacji. Jet2.com nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie wiadomości email. Pasażer ma obowiązek skontaktować się z Przewoźnikiem, jeśli nie otrzyma oczekiwanej wiadomości email z potwierdzeniem rezerwacji.

1.9
Istnieje również możliwość otrzymania powiadomienia SMS na telefon komórkowy ze szczegółami rezerwacji, które mogą posłużyć do odprawy na lotnisku. Opcję tę można wybrać na początku dokonywania rezerwacji. Stosowna wiadomość SMS zostanie wysłana na numer telefonu komórkowego podanego podczas dokonywania rezerwacji. Jak wspomniano w punkcie 1.7, należy uważnie sprawdzić otrzymane potwierdzenie i skontaktować się z naszym centrum telefonicznym w przypadku jakichkolwiek rozbieżności lub braku potwierdzenia. Powiadomienie SMS jest ważne wyłącznie w przypadku wstępnej rezerwacji. Powiadomienia o wszystkich późniejszych zmianach w rezerwacji będą realizowane wiadomością email lub telefonicznie. Jet2.com nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie powiadomienia SMS, otrzymanie niepełnej wiadomości SMS, zmianę numeru telefonu lub inne straty lub szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej lub też własnego zaniedbania lub zaniechania.

1.10
Od czasu do czasu sprzedajemy bilety wyłącznie na loty w obie strony, na określoną liczbę dni oraz / lub startujące tylko z określonych portów lotniczych. W takich przypadkach rezerwacje biletów na podróż w jedną stronę nie są możliwe, a każda rezerwacja, która okaże się być niezgodna z odpowiednimi ograniczeniami zostanie anulowana. Na przykład, wszystkie rezerwacje na loty do Ameryki Północnej muszą obejmować także bilet powrotny na samoloty wylatujące z Wielkiej Brytanii, a pobyt musi trwać dokładnie 4 lub 5 dni (tzn. obejmować 3 lub 4 noclegi).


<< wróć na górę strony

2. Bilety

Jet2.com to bezbiletowa linia lotnicza i wszystkie rezerwacje są bez możliwości zwrotu pieniędzy oraz niezbywalne. Po dokonaniu rezerwacji wysłana zostanie wiadomość e-mail oraz powiadomienie SMS zawierające numer potwierdzenia i plan podróży. Powiadomienie SMS wysyłane jest na życzenie zgodnie z punktem 1.8 powyżej. Aby odbyć lot, konieczne jest podane tego numeru podczas odprawy. Numer lotów zarezerwowanych lub objętych zmianami. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości związane z wykorzystaniem numeru potwierdzenia. Numer należy chronić przed niepowołanym użyciem.

<< wróć na górę strony

3. Ceny

3.1
Wszystkie podane ceny mogą ulec zmianie bez uprzedzenia przed dokonaniem rezerwacji. Ceny nie obejmują transportu na lotnisko i z lotniska odlotu. Większość rabatów i cen promocyjnych oferowanych przez Internet nie jest dostępna w centrum obsługi. Opłaty podstawowe, podatki i opłaty lotniskowe uiszcza się w walucie, w której zostały opublikowane.

3.2
Należy pamiętać, że w przypadku niepotwierdzenia rezerwacji, sesja internetowego systemu rezerwacji wygaśnie po 20 minutach.

3.3
Do czasu potwierdzenia rezerwacji i dokonania płatności wybrane miejsca nie zostaną wycofane z puli wolnych miejsc linii i Jet2.com. Jeśli miejsca te nie będą już dostępne w momencie naciśnięcia przycisku “Potwierdź rezerwację”, zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat i konieczne będzie wybranie nowych opłat za te miejsca, w zależności od dostępności. W przypadku skorzystania z „koszyka zakupów”, jeśli wybrane miejsca nie są już dostępne w momencie potwierdzania rezerwacji, automatycznie zaproponowane zostaną miejsca w możliwie zbliżonej cenie, w zależności od dostępności.

<< wróć na górę strony

4. Podatki i opłaty

4.1
Wszelkie podatki lub opłaty lotniskowe nakładane przez władze państwowe i inne organy, łącznie z operatorem portu lotniczego, które Przewoźnik zobowiązany jest pobierać od Pasażerów lub ponosić w związku z przewozem Pasażerów i bagażu, zostaną doliczone do opłaty podstawowej i poniesione przez Pasażera.

4.2
PPodczas rezerwacji wykazana zostanie całkowita kwota podatków i opłat nie ujętych w reklamowanej cenie, a ponoszonych przez Pasażera. Wyszczególnienie obowiązujących podatków i opłat zostanie także wyraźnie pokazane po wybraniu konkretnego lotu.

4.3
Podatki i opłaty wymienione punkcie 4.1 stale ulegają zmianom i mogą być naliczone lub podniesione po dacie potwierdzenia rezerwacji. W przypadku wprowadzenia lub podniesienia takich opłat lub podatków po dokonaniu rezerwacji, Pasażer zobowiązany będzie do ich uiszczenia przed odlotem. Brak zapłaty może uniemożliwić Przewoźnikowi świadczenie usługi.

<< wróć na górę strony

5. Płatność

Po potwierdzeniu rezerwacji Pasażer zobowiązany jest opłacić całość rezerwacji. Jeśli w momencie potwierdzenia rezerwacji nie opłacono pełnej kwoty, Przewoźnik może anulować rezerwację w dowolnym momencie przed odprawą. Gdyby Pasażer winien był Przewoźnikowi jakąkolwiek kwotę za lot lub przedmioty zakupione na pokładzie, Przewoźnik zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji do czasu uregulowania zaległych należności w całości. W przypadku gdy należny jest zwrot za dokonaną rezerwację, zostanie wypłacony wyłącznie sobie, która zapłaciła za rezerwację.

<< wróć na górę strony

6. Dokumenty podróżne

6.1
Pasażer zobowiązany jest upewnić się, że imię i nazwisko we wiadomości e-mail z potwierdzeniem jest zgodne z danymi w paszporcie (w przypadku lotu międzynarodowego) lub innym dokumencie tożsamości (w przypadku lotów krajowych na terenie Wielkiej Brytanii), w przeciwnym razie Pasażer może zostać obciążony kosztem skorygowania błędu.

6.2
Prosimy pamiętać, że rezerwując lot dla kilku osób, należy podać dokładne imiona i nazwiska pozostałych pasażerów podróżujących wraz z osobą dokonującą rezerwacji.

6.3
Obowiązkiem Pasażera jest posiadanie wszelkich wiz wjazdowych i wyjazdowych, dokumentów potwierdzających ubezpieczenie zdrowotne i/lub innych dokumentów, które mogą być wymagane, oraz okazanie ich na żądanie Przewoźnikowi i zezwolenie mu na ich skopiowanie. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności, jeśli Pasażer nie posiada dokumentów podróżnych lub innych wymaganych dokumentów, lub jeśli nie przestrzega wymagań dotyczących wjazdu do danego kraju. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności, gdy dokona sprawdzenia dokumentów podróżnych.

6.4
JStosowne wymagania te mogą ulegać okresowym zmianom, i dlatego należy się upewnić, że podawane informacje są aktualne. W przypadku wątpliwości należy zasięgnąć informacji w ambasadzie bądź konsulacie danego kraju, lub w innym odpowiednim urzędzie - przed dokonaniem rezerwacji oraz, ponownie, przed odlotem.

6.5
Jeśli Pasażerowi odmówiono wjazdu do danego kraju ze względu na brak wymaganych dokumentów lub z innej przyczyny, i jeśli z tego powodu organ władzy administracyjnej lub imigracyjnej wymaga, aby Przewoźnik zapewnił transport Pasażera z danego kraju i/lub obciąża Przewoźnika grzywną, karą pieniężną lub inną opłatą, Pasażer zobowiązany jest zwrócić poniesione przez Przewoźnika koszty. W takim przypadku zwrotowi nie podlegają wszelkie opłaty poniesione przez Pasażera w związku z wykorzystanym lotem lub lotem, który Pasażer próbował wykorzystać, lub z którego nie może skorzystać ze względu na niespełnienie odpowiednich wymagań.

6.6
Pasażer zobowiązany jest poddać się wszelkim kontrolom bezpieczeństwa lub spełnić wymagania organów administracyjnych, pracowników portu lotniczego, policji, wojska i Przewoźnika. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu Pasażera (lub jego bagażu), jeśli pasażer nie przestrzega takich wymagań i nie podda się kontroli, lub jeśli jego dokumenty nie są zgodne z wymaganiami.

6.7
Pasażer zobowiązany jest poddać się wszelkim kontrolom bezpieczeństwa lub spełnić wymagania organów administracyjnych, pracowników portu lotniczego, policji, wojska lub Przewoźnika. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu Pasażera (lub jego bagażu), jeśli pasażer nie przestrzega takich wymagań, lub jeśli jego dokumenty nie są zgodne z wymaganiami.

<< wróć na górę strony

7. Wymaganie dotyczące danych API (szczegółowe dane osobowe pasażera, Advance Passenger Information)

W wielu krajach istnieje wymóg wcześniejszego przekazywania szczegółowych danych osobowych Pasażera organom administracyjnym. Pasażer jest zobowiązany do podania wszelkich żądanych przez Przewoźnika danych osobowych w celu spełnienia tych wymagań oraz do zapewnienia, że wszelkie tego rodzaju dane i inne informacje przekazywane Przewoźnikowi są dokładne, poprawne, zgodne ze stanem faktycznym i aktualne. Niedopełnienie obowiązku podania szczegółowych danych osobowych może skutkować odmową przewozu.

<< wróć na górę strony

8. Ubezpieczenie

Zalecamy, aby wykupić indywidualne ubezpieczenie podróżne w momencie dokonywania rezerwacji. Ubezpieczenie może obejmować, m.in. sytuacje, w których Pasażer nie może skorzystać z rezerwacji, lub w których faktyczna wartość lub koszt zastąpienia bagażu rejestrowanego lub bagażu nierejestrowanego Pasażera przekracza zakres odpowiedzialności Przewoźnika w odniesieniu do straty, szkody lub opóźnienia.

Firma Jet2.com oferuje indywidualne ubezpieczenia na czas podróży, które chroni pasażerów w czasie trwania wakacji, łącznie z koniecznoscią rezygnacji z podróży Klienci mogą nabyć polisę w Internecie klikając w łącze na stronie „Travel Extras / Usługi dodatkowe” na naszej witrynie internetowej lub udając się na stronę www.jet2insurance.com.

<< wróć na górę strony

9. Dzieci

9.1 Małe dzieci
Minimalny wiek dziecka, jakie może być wpuszczone na pokład samolotu przez Przewoźnika, wynosi 14 dni, ale ostateczna decyzja należy do Przewoźnika i może być uzależniona od określonych okoliczności. Dla każdego odcinka lotu, dzieci, które w dniu odlotu nie mają ukończonego drugiego roku życia, mogą podróżować na kolanach osoby dorosłej, odpowiedzialnej za nie, za co pobierana jest wyłącznie opłata administracyjna. Za dzieci, które ukończyły 2 rok życia należy uiścić pełną opłatę za przelot.

9.2 Dzieci bez opieki
Przewoźnik umożliwia przelot bez opieki osoby dorosłej dzieciom, które w dniu odlotu mają ukończony 14 rok życia, pod warunkiem, że rezerwacji dokona osoba powyżej 18 roku życia.

<< wróć na górę strony

10. Przyszłe Mamy

Przewoźnik nie prowadzi przewozu kobiet, które w dniu odlotu lub lotu powrotnego są w co najmniej 34 tygodniu ciąży. Kobiety pomiędzy 28 a 34 tygodniem ciąży są zobowiązane do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego stan zaawansowania ciąży oraz zdolność do odbycia lotu. Zaświadczenie musi być wystawione nie wcześniej niż na 7 dni od daty odlotu oraz 16 dni od daty przylotu.

<< wróć na górę strony

11. Zdolność do odbycia lotu

11.1
Pasażer jest zobowiązany do zapewnienia, że stan jego zdrowia pozwala mu na odbycie lotu. Należy pamiętać, że dotyczy to całości podróży, zarówno lotu, jak i czasu spędzonego na lotniskach odlotu i przylotu oraz wszelkich opóźnień i zmian trasy. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących zdolności do lotu należy zasięgnąć porady lekarza i przestrzegać jego zaleceń dotyczących zażywania leków w trakcie podróży. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do zażądania okazania zaświadczenia o zdolności do odbycia lotu.

11.2
W przypadku zachorowania w trakcie lotu, a także w razie, gdy załoga pokładowa mieć będzie uzasadnione wątpliwości dotyczące stanu zdrowia Pasażera, Przewoźnik ma prawo zmienić trasę samolotu tak, aby wylądować na najbliższym lotnisku, aby Pasażer mógł opuścić samolot i uzyskać pomoc lekarza.

11.3
Jeśli Przewoźnik uzna takie rozwiązanie za konieczne, Pasażer będzie zobowiązany do opuszczenia pokładu samolotu na prośbę kapitana oraz jeśli Pasażer poczuje się źle na pokładzie samolotu, Pasażer zobowiązany będzie zwrócić Przewoźnikowi wszelkie koszty udzielenia pomocy lekarskiej na pokładzie samolotu, transportu naziemnego i pomocy medycznej zapewnionej przez osoby trzecie na ziemi. Przewoźnik zastrzega sobie również prawo wymagać zwrotu dodatkowych kosztów poniesionych ze względu na zmianę kierunku lotu w celach medycznych. Należną płatność Przewoźnik może potrącić z kwoty zapłaconej za dowolny niewykorzystany a już opłacony przewóz, który w takim przypadku zostanie anulowany.

11.4
Gorąco zachęcamy wszystkich podróżujących z nami pasażerów do wykupienia odpowiedniego indywidualnego ubezpieczenia na czas podróży począwszy od daty rezerwacji. Firma Jet2.com oferuje indywidualne ubezpieczenia na czas podróży, które chroni pasażerów w czasie trwania wakacji, łącznie z koniecznoscią rezygnacji z podróży Klienci mogą nabyć polisę w Internecie klikając w łącze na stronie „Travel Extras / Usługi dodatkowe” na naszej witrynie internetowej lub udając się na stronę www.jet2insurance.com.

<< wróć na górę strony

12. Specjalna pomoc

Jeśli Pasażer lub ktokolwiek z grupy osób, dla których dokonał rezerwacji, wymaga specjalnej pomocy (np. wózka inwalidzkiego), Pasażer jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu przed dokonaniem rezerwacji, aby umożliwić podjęcie odpowiednich działań przed potwierdzeniem rezerwacji przez pasażera. Niezgłoszenie potrzeb wcześniej może oznaczać, że pomoc nie będzie możliwa. Przewoźnik zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić wymaganą pomoc, lecz niektóre usługi mogą być ograniczone. Jeżeli szczególne potrzeby Pasażerów (w tym przewóz psów-przewodników) tym samym lotem prowadzi do sprzecznych zagadnień związanych ze zdrowiem, Przewoźnik zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o sposobie rozwiązania konfliktu.

W przypadku każdego lotu możemy przyjąć maksymalnie trzy elektryczne urządzenia ułatwiające przemieszczanie się osobom mającym problemy z poruszaniem się. Urządzenia te będą przyjmowane w zależności od kolejności zgłoszeń. Ponadto nie akceptujemy żadnych urządzeń ułatwiających przemieszczanie się o masie własnej przekraczającej 100 kg. Jeśli nie będzie możliwe przyjęcie na pokład urządzenia ułatwiającego przemieszczanie się z któregoś z powyższych powodów, nie będzie także możliwy zwrot kosztów za bilet na ten lot. Dokonywanie zmian daty lotu jest możliwe zgodnie z punktem 25 regulaminu, po uiszczeniu dodatkowych opłat wyszczególnionych w tym punkcie.

<< wróć na górę strony

13. Przewóz zwierząt

Przewoźnik zapewnia przewóz zarejestrowanych psów przewodników bez opłat na wszystkich lotach krajowych na terenie Wielkiej Brytanii, jeśli towarzyszą one osobie wymagającej psa przewodnika. Niestety, usługa ta jest niedostępna w przypadku lotów międzynarodowych, jeśli przepisy danego kraju na to nie pozwalają. Pasażer potwierdza, że sam ponosi pełną odpowiedzialność za psa przewodnika, i że Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia psa przewoźnika, a także jego utratę, opóźnienie w przewozie, chorobę lub zgon, jeśli nie wynika to z zaniedbań Przewoźnika.

<< wróć na górę strony

14. Usługi dodatkowe

14.1 Wybór miejsc
Za niewielką dodatkową opłatą można wybrać preferowane miejsca przez Internet. Należy pamiętać, że miejsca przy wyjściach awaryjnych są przeznaczone wyłącznie dla pełnosprawnych osób dorosłych (od 16 roku życia). Opłaty za wybór miejsca mogą być zwrócone w przypadku zmiany samolotu lub po wystąpieniu takich przyczyn, jak siła wyższa. Okresowo, z przyczyn operacyjnych lub ze względów bezpieczeństwa, konieczne może być przypisanie lub zmiana przypisania miejsc, nawet po wejściu pasażerów na pokład samolotu. Z tego względu Przewoźnik nie zawsze może zagwarantować przydzielenia Pasażerowi wybranego przez niego miejsca. W przypadku zmiany daty rezerwacji opłaty za wybór miejsca uprzednio zapłacone nie podlegają zwrotowi, a wybrane miejsca nie są przenoszone na nową datę lotu.

14.2 Posiłki oraz przekąski
Gorące posiłki mogą być zróżnicowane, ich dostępność może ulegać zmianie i nie zawsze jest gwarantowana. W przypadku zamówienia gorącego posiłku w ramach rezerwacji, pobrana opłata nie podlega zwrotowi. Jeśli Pasażer dokona zmiany daty lotu, posiłek będzie podany w nowym dniu lotu, pod warunkiem dokonania zmiany z wyprzedzeniem co najmniej 96 godzin.

<< wróć na górę strony

15. Godziny planowanych odlotów

15.1
Przewoźnik nie chce narażać klientów na niedogodności, aczkolwiek czasami wymagane są zmiany godzin planowanych odlotów z przyczyn operacyjnych lub technicznych, niezależnych od Przewoźnika. Z tego względu podane godziny nie są gwarantowane i mogą ulec zmianie.

15.2
Pasażer jest zobowiązany do ponownego sprawdzenia planu podróży na witrynie internetowej lub w centrum telefonicznym Przewoźnika w okresie od 72 do 24 godzin przed podróżą, aby uzyskać aktualne informacje o ewentualnych zmianach. Korzystając z podanych przez Pasażera danych kontaktowych, Przewoźnik (lub upoważniony agent) zawsze będzie starał się powiadomić Pasażera o wszelkich zmianach w rezerwacji z odpowiednim wyprzedzeniem przed odlotem. Wyłącznie Pasażer odpowiada za sprawdzenie danych lotu.

<< wróć na górę strony

16. Odprawa i wejście na pokład samolotu

16.1
Jeżeli Pasażer ma bagaż do zarejestrowania i/lub nie dokonał odprawy przez Internet, musi zgłosić się do odprawy, w czasie wskazanym w planie podróży lub przynajmniej na 2 godziny przed godziną odlotu, w zależności od tego, który z tych terminów nastąpi wcześniej. Czas zgłoszenia się do odprawy jest różny na różnych lotniskach i dlatego należy dokładnie sprawdzić plan podróży. Należy zapewnić sobie wystarczająco dużo czasu po odprawie na kontrolę bezpieczeństwa, celną oraz imigracyjną przed lotem.

16.2
Pasażerowie podróżujący tylko z bagażem podręcznym, którzy dokonali odprawy przez Internet mogą przejść bezpośrednio do kontroli bezpieczeństwa pasażerów na lotnisku. Należy zapewnić sobie wystarczająco dużo czasu na kontrolę bezpieczeństwa przed odlotem.

16.3
Jeśli Pasażer dokonał wyboru miejsc przez Internet, posiada ważny paszport państwa członkowskiego UE, może on zgłosić się do odprawy przez Internet. Odprawę przez Internet można przejść w okresie od 28 dni do 5 godzin przed datą i godziną planowanego odlotu. W przypadku niektórych tras odprawę można przejść nie później niż 4 godziny przed planowaną godziną odlotu.

16.4
Przewoźnik zastrzega sobie prawo do okresowego zawieszania odpraw przez Internet. W takim przypadku odprawa przebiegać będzie na lotnisku w sposób opisany powyżej.

16.5
Jeżeli nie ustalono inaczej, odprawa kończy się na 40 minut przed planowaną godziną odlotu. Niestawienie się do odprawy w wyznaczonym terminie określonym w punkcie 16.1 i niedokonanie odprawy przed jej zakończeniem skutkuje anulowaniem rezerwacji bez możliwości ubiegania się o zwrot kosztów.

16.6
Po przejściu kontroli bezpieczeństwa i kontroli imigracyjnej Pasażer musi stawić się przy odpowiednim stanowisku odlotu co najmniej 30 minut przed planowaną godziną odlotu. Jeśli pasażer nie dopełni tego obowiązku, zastrzegamy sobie prawo do anulowania jego rezerwacji.

16.7
Jeśli Pasażer nie posiada odpowiednich dokumentów podróżnych lub nie spełnia wymagań zawartych w niniejszych warunkach, nie zostanie dopuszczony do lotu. Należy pamiętać, że wszelkie niedopełnienie obowiązku podania przez pasażerów wymaganych szczegółowych danych osobowych skutkuje niedopuszczeniem do lotu.

16.8
Jeżeli podczas rezerwacji wybrano odprawę przez Internet, Pasażer ma obowiązek mieć przy sobie kartę pokładową do przedstawienia na lotnisku, w przeciwnym razie zostanie obciążony kosztem wydruku na lotnisku.

16.9
Po odprawie (przez Internet lub osobiście na lotnisku), Pasażer nie może w żaden sposób dokonać zmiany rezerwacji.

<< wróć na górę strony

17. Opłaty za bagaż i limity bagażu

17.1 Bagaż podręczny/kabinowy
Dozwolone jest nieodpłatne wniesienie na pokład jednej sztuki bagażu nierejestrowanego, którego waga nie przekracza 10 kg, a wymiary 50 cm x 38 cm x 26 cm. Jeżeli wymiar bagażu podręcznego przekracza te wymiary a ciężar przekracza 10kg, należy bagaż zarejestrować do przewozu w luku bagażowym i dokonać dodatkowej opłaty.

Zastrzegamy sobie prawo do umieszczenia bagażu podręcznego w luku samolotu z powodu wymogów operacyjnych. W takiej sytuacji należy zabrać wszystkie cenne przedmioty z bagażu podręcznego do kabiny.

17.2 Bagaż nadany (rejestrowany)
Jeśli Pasażer chce nadać bagaż do luku bagażowego, Przewoźnik pobiera opłatę podawaną w momencie dokonywania rezerwacji, której wysokość zależy od czasu trwania lotu i sposobu wykupienia rezerwacji. Jeśli pasażer wybrał odprawę internetową „on-line“ i zaznaczył, że podróżuje z bagażem, który należy odprawić, pobrana zostanie internetowa opłata za odprawę bagażu na pokrycie kosztów odprawy na lotnisku.

Pasażerowi, który wniósł opłatę za bagaż, przyznaje się limit bagażu określony w części „Często zadawane pytania”. Jeżeli Pasażer przewozi dodatkowy bagaż, należy uiścić odpowiednią opłatę za każdy dodatkowy bagaż, a dozwolony ciężar całego przewożonego bagażu osobistego wzrośnie o 22 kg za każdą wykupioną sztukę bagażu. Ciężar któregokolwiek elementu bagażu nie może przekroczyć 32 kg. Należy pamiętać, że małym dzieciom, podróżującym na kolanach odpowiadających za nie osób dorosłych, nie przysługuje limit bagażu.

Pasażer przybyły na lotnisko z bagażem do odprawy, który nie został wcześniej zarejestrowany przez Internet, będzie zobowiązany do zapłaty dodatkowej opłaty zgodnie z informacją podaną podczas odprawy.

Jeśli Pasażer przewozi więcej bagażu niż pozwala na to limit, konieczne jest uiszczenie (dodatkowej) opłaty za każdy kilogram (lub część) nadbagażu ponad limit, o czym zostanie poinformowany podczas dokonywania płatności na lotnisku odlotu.

Można dokonać wcześniej rezerwacji przewozu kijów golfowych lub nart przez Internet, centrum obsługi telefonicznej lub w punkcie sprzedaży w porcie lotniczym, za co pobierana jest dodatkowa opłata. W przypadku wszystkich innych przedmiotów o nietypowych rozmiarach, konieczne jest zasięgnięcie informacji w centrum obsługi przed podróżą. Przewóz takich przedmiotów może wiązać się z dodatkowymi opłatami. Do przedmiotów o nietypowych rozmiarach należą m.in. wózki spacerowe, dziecięce foteliki samochodowe, instrumenty muzyczne, wózki inwalidzkie (podlegające szczególnym zasadom udzielania pomocy) i sprzęt sportowy.

Możliwy jest przewóz sprzętu sportowego o maksymalnej wadze jednostkowej 32 kg.

Możliwość przewozu bagażu przekraczającego limit oraz przedmiotów o nietypowych rozmiarach jest ściśle uzależniona od wolnego miejsca w samolocie (a także ograniczeń związanych z bezpieczeństwem, względami zdrowotnymi i operacyjnymi), przez co Przewoźnik nie może zagwarantować przewozu bagażu w samolocie, którym podróżuje Pasażer. Jeśli przewóz takich przedmiotów tym samym samolotem będzie niemożliwy, zostaną one przetransportowane następnym dostępnym lotem.

Wszystkie bieżące opłaty za bagaż są podawane w momencie dokonywania rezerwacji przez Internet albo możliwe do uzyskania centrum obsługi.

Bagaż musi być należycie zapakowany w walizki lub inne właściwe pojemniki, w celu zapewnienia, że jest on odpowiednio wytrzymały i zabezpieczony, aby wytrzymał normalną podróż samolotem.

<< wróć na górę strony

18. Ograniczenia w przewozie bagażu

18.1
W bagażu kabinowym ani rejestrowanym nie wolno przewozić następujących przedmiotów:

 • przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla samolotu, osób lub mienia znajdującego się na pokładzie samolotu, takich, jak określone w Instrukcjach Technicznych Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO), Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Lotniczego (IATA) oraz w odpowiednich regulaminach Przewoźnika (dostępnych u Przewoźnika na życzenie);
 • przedmiotów, których przewóz jest zabroniony na mocy obowiązującego prawa oraz innych przepisów lub zarządzeń jakiegokolwiek państwa, z którego samolot wylatuje, nad którym przelatuje i do którego leci (np. artykułów żywnościowych);
 • przedmiotów, które w opinii przewoźnika nie nadają się do przewozu z powodu ich wagi, rozmiaru, kształtu lub które są delikatne lub nietrwałe lub które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo, zdrowie lub komfort innych pasażerów lub załogi, wliczając gorącą lub posiadającą silną woń żywność i napoje;
 • broni palnej ani amunicji (za wyjątkiem broni i amunicji myśliwskiej i sportowej, którą można nadać jako bagaż rejestrowany zgodnie z regulaminem Przewoźnika, pod warunkiem, że broń jest rozładowana i zabezpieczona, odpowiednio zapakowana i przewożona bez amunicji, poza przypadkami podlegającymi odpowiednim przepisom ICAO i IATA oraz regulaminowi Przewoźnika).

18.2
Niedozwolone jest przewożenie w bagażu rejestrowanym artykułów delikatnych lub nietrwałych, pieniędzy, biżuterii, metali szlachetnych, wyrobów ze srebra, komputerów, urządzeń elektronicznych, aparatów fotograficznych, butelek alkoholu, papierosów, cygar lub tytoniu, nowych kosmetyków i perfum o wysokiej wartości, innych wysoko cenionych rzeczy, leków, które mogą być niezbędne w trakcie podróży, kluczy do domu i samochodu, papierów zbywalnych, papierów wartościowych lub innych przedmiotów wartościowych, dokumentów handlowych, próbek oraz paszportów i innych dokumentów tożsamości. Przedmioty te można przewozić w bagażu kabinowym.

18.3
W bagażu kabinowym nie wolno przewozić replik broni ani pistoletów-zabawek, materiałów wybuchowych ani wszelkich wyrobów zawierających materiały wybuchowe (np. fajerwerki), artykułów zapalających, noży dowolnego rodzaju/kształtu lub rozmiaru, nożyków do otwierania kopert, metalowych sztućców, proc, żyletek ani brzytew (za wyjątkiem maszynek do golenia i wymiennych nożyków), narzędzi, rzutek, nożyczek, pilników do paznokci, igieł i strzykawek (o ile nie są niezbędne z przyczyn zdrowotnych i nie mają odpowiedniego zaświadczenia potwierdzającego, że stan zdrowia pasażera wymaga ich przewozu), drutów do robótek, korkociągów, kijów sportowych (np. do baseballu, softballu, kijów golfowych, kijów do krykieta, z wyłączeniem rakiet tenisowych, do badmintona i squasha), twardych piłek sportowych (np. do krykieta, czy hokeja na trawie, lub kul bilardowych), kijów bilardowych lub do snookera, sprzętu do sportów walki.

18.4
Ponadto, w bagażu kabinowym nie wolno przewozić przedmiotów, które w opinii Przewoźnika lub pracowników ochrony portu lotniczego, mogą zostać użyte lub przystosowane do użycia w charakterze broni mogącej spowodować obrażenia lub obezwładnienie oraz stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa.

18.5
W przypadku przewożenia wyżej wymienionych przedmiotów, bez względu na to, czy ich przewóz w charakterze bagażu jest zabroniony, czy też nie, ich przewóz podlega opłatom, ograniczeniom odpowiedzialności oraz innym postanowieniom niniejszych Warunków.

18.6
Broń taka, jak zabytkowa broń palna, miecze, noże i podobne przedmioty mogą być, w zależności od uznania Przewoźnika, przyjmowane jako bagaż rejestrowany zgodnie z regulaminem Przewoźnika, lecz ich przewóz w kabinie samolotu jest niedozwolony.

18.7
Jeśli element stanowiący część bagażu kabinowego zostanie nadany jako bagaż rejestrowany (na życzenie Pasażera lub zgodnie z wymaganiami Przewoźnika), Pasażer jest zobowiązany natychmiast usunąć z niego wszelkie przedmioty, których przewóz w ramach bagażu rejestrowanego jest niedozwolony. Tego rodzaju przedmioty można przewozić jako bagaż podręczny, lecz wyłącznie wtedy, gdy spełnione są odpowiednie wymagania dotyczące zawartości, wymiarów i wagi bagażu podręcznego.

<< wróć na górę strony

19. Prawo do odmowy przyjęcia bagażu

Przewoźnik może odmówić przewozu jakiegokolwiek przedmiotu niedozwolonego w bagażu podręcznym lub zarejestrowanym do przewozu w luku bagażowym. Przewoźnik może odmówić przewozu przedmiotu ze względu na jego rozmiar, kształt, wagę lub charakter. Przewoźnik może odmówić przyjęcia bagażu do przewozu, jeśli przy odprawie okaże się, że nie jest on odpowiednio zapakowany w walizki lub inne pojemniki zapewniające bezpieczny przewóz przy zwykłej obsłudze.

<< wróć na górę strony

20. Kontrola osobista

20.1
Ze względów bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony oraz w celu sprawdzenia, czy w bagażu nie są przewożone przedmioty zabronione, Przewoźnik i/lub pracownicy ochrony portu lotniczego mają prawo przeszukać, skontrolować i prześwietlić bagaż w obecności Pasażera lub pod jego nieobecność. Jeśli Pasażer nie wyrazi na to zgody, Przewoźnik ma prawo odmówić przewozu Pasażera lub bagażu bez zwrotu kosztów ani żadnej odpowiedzialności wobec Pasażera. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikające z tych działań, o ile nie wynikły one z zaniedbania po stronie Przewoźnika.

20.2
Należy pamiętać, że służby bezpieczeństwa w niektórych krajach wymagają, aby bagaż rejestrowany był zabezpieczany w taki sposób, żeby można było go otworzyć pod nieobecność Pasażera bez wyrządzania szkody. Do obowiązków pasażera należy zapoznanie się z tymi wymogami i przestrzeganie ich.

20.3
W razie potrzeby Pasażer będzie obecny przy rewizji bagażu rejestrowanego lub nierejestrowanego przez służby celne lub innych przedstawicieli administracji państwowej. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności wobec Pasażera z tytułu jakichkolwiek strat poniesionych przez Pasażera w wyniku nieprzestrzegania tego wymogu, lub ze względu na działania podjęte przez urzędników celnych lub innych przedstawicieli administracji państwowej, o ile nie wynikło to z zaniedbania po stronie Przewoźnika.

<< wróć na górę strony

21. Odbiór i dostawa bagażu rejestrowanego

21.1
Pasażer zobowiązany jest odebrać bagaż, kiedy tylko udostępniony zostanie do odbioru w miejscu docelowym lub w czasie przerwy w podróży. W przypadku nieodebrania bagażu Przewoźnik będzie uprawniony do naliczenia opłaty za przechowywanie, a jeśli bagaż nie zostanie odebrany w ciągu 100 dni od daty udostępnienia do odbioru, do zadysponowania bagażem bez powiadamiania Pasażera ani żadnej wobec niego odpowiedzialności.

21.2
Jeżeli osoba odbierająca bagaż rejestrowany nie może przedstawić etykiety identyfikacyjnej, pozwalającej na identyfikację bagażu, Przewoźnik wyda bagaż takiej osobie tylko pod warunkiem, że w zadowalający sposób wykaże ona swoje prawo do tego bagażu oraz, gdy Przewoźnik tego zażąda, dostarczy wystarczające zabezpieczenie pozwalające wyrównać przewoźnikowi ewentualne straty, szkody lub wydatki, które mogłyby powstać w wyniku wydania takiego bagażu. Podczas oceny prawa do odebrania bagażu, Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za czynności wychodzące poza ograniczone przesłuchanie osoby odbierającej bagaż.

21.3
Przyjęcie bagażu przez posiadacza etykiety identyfikacyjnej bagażu bez złożenia skargi w momencie odbioru jest domniemanym dowodem na to, że bagaż został dostarczony w dobrym stanie i zgodnie z umową przewozu, chyba że pasażer wykaże, iż jest inaczej.

21.4
Gdyby za jakiegokolwiek powodu bagaż zarejestrowany nie został przewieziony tym samym lotem, ale został dostarczony lotem późniejszym, Pasażer może być zobowiązany do osobistego odebrania bagażu z lotniska. Pasażer ponosi wszelkie opłaty związane z odbiorem bagażu z lotniska poza Wielką Brytanią.

<< wróć na górę strony

22. Przedmioty usunięte z bagażu

Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za żadne przedmioty przewożone w bagażu, które zostały usunięte przez pracowników ochrony portu lotniczego zgodnie ze stosownymi przepisami. Jeśli Pasażer jest świadom usunięcia przedmiotów z bagażu przez pracowników ochrony portu lotniczego, spoczywa na nim odpowiedzialność za uzyskanie pokwitowania od pracownika ochrony i uzgodnienie warunków odbioru przedmiotów w późniejszym terminie.

<< wróć na górę strony

23. Zachowanie oraz bezpieczeństwo na pokładzie samolotu i na lotnisku

23.1
Pasażer zobowiązany jest zachowywać się odpowiednio na lotnisku i na pokładzie samolotu. Między innymi, w szczególności jest niedozwolone, gdy Pasażer:

 • postępuje niezgodnie z obowiązującym prawem (np. jest nietrzeźwy na pokładzie samolotu);
 • zachowuje się na pokładzie samolotu w sposób stanowiący zagrożenie dla samolotu lub osób i mienia znajdującego się na pokładzie;
 • utrudnia załodze wykonywanie jej obowiązków;
 • nie stosuje się do poleceń załogi;
 • używa gróźb, obelg lub obraźliwych słów, albo zachowuje się w sposób groźny lub obraźliwy wobec załogi lub innych Pasażerów;
 • zakłóca porządek lub zachowuje się w sposób, który może być uznany za nieodpowiedni przez innych Pasażerów;
 • nie przestrzega warunków dokumentu podpisanego po złamaniu jednego lub więcej ww. warunków podczas poprzedniego lotu z Przewoźnikiem.

23.2
Jeśli według uzasadnionej opinii Przewoźnika, Pasażer nie zachowuje się odpowiednio na lotnisku:

 • może być pociągnięty do odpowiedzialności za przestępstwa popełnione na pokładzie samolotu oraz jest zobowiązany pokryć wszelkie koszty poniesione przez Przewoźnika w związku z niewłaściwym zachowaniem na pokładzie samolotu;
 • Przewoźnik może podjąć uzasadnioną decyzję o odwołaniu lotu Pasażera przed odlotem startem lub, po odlocie o zmianie trasy samolotu w celu usunięcia Pasażera z pokładu, a Pasażer zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty poniesione przez Przewoźnika w związku ze zmianą trasy;
 • możemy podjąć decyzję o anulowaniu lotu powrotnego lub innych lotów tego pasażera w przyszłości, bez zwrotu kosztów;
 • Przewoźnik uprawniony jest do podjęcia takich środków, jakie uważa za stosowne w celu uniemożliwienia kontynuacji nieodpowiedniego zachowania Pasażera, w tym do ograniczenia swobody poruszania się lub usunięcia Pasażera z samolotu lub lotniska.

23.3
Zastrzegamy sobie prawo do przeprowadzenia badania na zawartość alkoholu w organizmie w dowolnej chwili przed podróżą. Jeśli pasażer odmówi wykonania badania lub nie przejdzie go pomyślnie, zastrzegamy sobie prawo do odmowy przewozu takiego pasażera. Niezależnie od wyżej wymienionego prawa, nawet jeśli pasażer pomyślnie przejdzie to badanie, nadal przysługuje nam prawo do podjęcia działań przewidzianych w punkcie 23.2, według naszego uznania.

<< wróć na górę strony

24. Odmowa przewozu i usuwanie Pasażerów z pokładu samolotu

Oprócz postanowień punktu 23 powyżej, Przewoźnik może odmówić przewozu Pasażera lub jego bagażu w przypadku, gdy:

 • działania takie niezbędne są dla bezpieczeństwa i/lub ochrony i/lub w celu spełnienia wymogów określonych przez obowiązujące prawo, bądź inne przepisy lub zarządzenia jakiegokolwiek państwa, z którego samolot wylatuje, nad którym przelatuje i do którego leci, łącznie z prawami lub regulacjami lub zarządzeniami dotyczącymi wymagań związanych z gromadzeniem szczegółowych danych osobowych pasażerów;
 • zachowanie Pasażera, jego status, wiek lub stan psychiczny lub fizyczny albo stan bagażu wymagają specjalnej pomocy (za wyjątkiem przypadków regulowanych warunkami rezerwacji dotyczących „Specjalnej pomocy”) lub mogą wyrządzić krzywdę, narazić na niewygody, lub jeśli mogą być uznane za nieodpowiednie przez innych pasażerów lub załogę, albo stanowić zagrożenie dla samego Pasażera, innych Pasażerów lub mienia;
 • Pasażer dopuścił się niewłaściwego zachowania podczas poprzedniego lotu i takie zachowanie może wystąpić ponownie;
 • Pasażer odmówił poddania się kontroli bezpieczeństwa lub nie przestrzegał, albo istnieje podejrzenie, że nie będzie przestrzegał poleceń dotyczących bezpieczeństwa;
 • obowiązująca cena lub wszelkie inne opłaty lub podatki nie zostały uiszczone, lub porozumienia kredytowe zawarte pomiędzy Przewoźnikiem a Pasażerem (lub osobą opłacającą lot) nie zostały wypełnione;
 • Pasażer nie posiada odpowiednich dokumentów, lub przedstawione dokumenty zostały pozyskane w sposób niezgodny z prawem, zostały zgłoszone jako zagubione lub skradzione, są fałszywe lub zostały zmodyfikowane przez osobę inną niż Przewoźnik lub upoważniony agent, albo zostały uszkodzone, w którym to przypadku Przewoźnik ma prawo zatrzymać dokumenty; Pasażer przyjmuje do wiadomości, że Przewoźnik na ma obowiązku dochodzić czy Pasażer posiada dokumenty uprawniające do podróży;
 • osoba stawiająca się do odprawy lub wejścia na pokład nie jest w stanie wykazać, że jest osobą wskazaną w rezerwacji.

<< wróć na górę strony

25. Zmiana rezerwacji

25.1
Po odprawie (przez Internet lub osobiście na lotnisku), Pasażer nie może w żaden sposób dokonać zmiany rezerwacji.

25.2
Wnioski o zmianę miejsca odlotu lub przylotu nie będą rozpatrywane. Pasażer, który zdecyduje się dokonać powyższych zmian przez dokonanie nowej rezerwacji traci całą zapłaconą kwotę.

25.3
Pomimo tego, że Przewoźnik jest linią lotniczą bez możliwości zwrotu pieniędzy za dokonaną rezerwację i są one niezbywalne, możliwa jest zmiana imienia i nazwiska dokonana za pośrednictwem centrum obsługi telefonicznej, upoważnionych agentów lub osobiście w punkcie sprzedaży na lotnisku, o ile zmiana ta zostanie zgłoszona co najmniej 4 godziny przed planowanym odlotem określonym w planie podróży i jeśli wnioskowana zmiana dotyczy całego planu podróży Pasażera („Zmiana imienia i nazwiska”). Konieczne będzie podanie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania i adresu e-mail, a także numerów telefonu do nowego Pasażera (nowych Pasażerów), następnie wysłana zostanie wiadomość e-mail z potwierdzeniem i planem podróży. Jeśli zmiana nie stanowi zmiany osoby a jest jedynie korektą błędu popełnionego w momencie dokonywania pierwotnej rezerwacji, stosowne opłaty również będą pobrane.

25.4
Możliwe są zmiany godzin i dat odlotu („Date Change”) przez Internet, na stronie www.jet2.com na maksymalnie 5 godzin przed początkowo planowaną godziną odlotu, osobiście w punkcie sprzedaży co najmniej 2 godziny przed początkowo planowaną godziną odlotu lub za pośrednictwem centrum obsługi telefonicznej co najmniej 4 godziny przed początkowo planowaną godziną odlotu. Możliwość zmiany zależy od dostępności lotów w momencie wprowadzania zmian.

25.5
W przypadku Zmiany imienia i nazwiska oraz Zmiany daty naliczone zostaną następujące opłaty za zmiany:

 • opłata administracyjna za zmianę nazwiska oraz opłata administracyjna za zmianę daty podróży osoby na danym odcinku lotu (aby uzyskać szczegółowe informacje o bieżących zmianach, należy zapoznać się z częścią „Często zadawane pytania” na witrynie www.jet2.com); oraz
 • różnica (o ile istnieje) w cenie pomiędzy rezerwacją początkową a ceną nowo rezerwowanego lotu. Nowa cena obliczana jest na godzinę wprowadzenia zmiany, co może oznaczać, że opłata podstawowa za nowy lot oraz powiązane podatki i opłaty mogą być inne. Należy pamiętać, że jeśli nowa cena nie jest wyższa, dopłata nie będzie konieczna, ale jeśli nowa cena jest niższa od poprzedniej, Pasażerowi nie przysługuje zwrot.

<< wróć na górę strony

26. Anulowanie lotu, zmiana trasy, opóźnienia

26.1
Godziny wylotu i czasy trwania lotu nie są gwarantowane. Ze względów operacyjnych, handlowych, bezpieczeństwa lub ochrony albo z powodu niecodziennych i/lub nieprzewidzianych okoliczności, których nie można było uniknąć (a w szczególności niesprzyjających warunków atmosferycznych, ograniczeń w ruchu lotniczym, nieoczekiwanych problemów związanych z bezpieczeństwem, potencjalnych zagrożeń dla zdrowia), Przewoźnik może anulować lub zakończyć lot, przekierować, zmienić trasę, odroczyć lub opóźnić dowolny lot lub zaprzestać obsługiwania określonej trasy.

26.2
Jeśli Przewoźnik podejmie decyzję o anulacji, zakończeniu lotu, przekierowaniu, zmianie trasy, odroczeniu lub opóźnieniu lotu bądź zaprzestanie obsługiwania określonej trasy, która stanowi część wykupionego przez Pasażera lotu, po wydaniu Pasażerowi planu podróży/pokwitowania, i jeśli informacje o tym są znane Przewoźnikowi wcześniej niż 48 godzin przed lotem, Przewoźnik dołoży starań, aby powiadomić Pasażera o takiej zmianie, wysyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Pasażera w czasie rezerwacji. Pasażer musi w związku z tym regularnie sprawdzać zawartość swojej skrzynki pocztowej i powiadomić Przewoźnika o ewentualnej zmianie adresu e-mail. Jeśli Przewoźnik otrzyma powiadomienie o niedoręczeniu wiadomości e-mail, lub jeśli Pasażer nie poda adresu e-mail, Przewoźnik wyśle powiadomienie na podany adres pocztowy. Główny pasażer jest odpowiedzialny za powiadomienie o wszelkich zmianach wszystkich pasażerów objętych daną rezerwacją. Gdy Przewoźnik powiadomi Pasażera wcześniej (korzystając z danych kontaktowych podanych w rezerwacji) o wszelkich zmianach dotyczących rezerwacji, Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za nieudany lot którejkolwiek osoby wymienionej w rezerwacji.

26.3
Z wyjątkiem przypadków, w których przepisy prawne stanowią inaczej, opłata wniesiona za zarezerwowany lot(y) nie podlega zwrotowi, włącznie z wszelkimi podatkami, opłatami lotniskowymi i serwisowymi, które mogły zostać pobrane w odniesieniu do tych lotów.

26.4
Gorąco zachęcamy wszystkich podróżujących z nami pasażerów do wykupienia odpowiedniego indywidualnego ubezpieczenia na czas podróży począwszy od daty rezerwacji. Firma Jet2.com oferuje indywidualne ubezpieczenia na czas podróży, które chroni pasażerów w czasie trwania wakacji, łącznie z koniecznoscią rezygnacji z podróży Klienci mogą nabyć polisę w Internecie klikając w łącze na stronie „Travel Extras / Usługi dodatkowe” na naszej witrynie internetowej lub udając się na stronę www.jet2insurance.com.

<< wróć na górę strony

27. Samolot

Przewoźnik nie gwarantuje, że lot obsługiwany będzie przez samolot określony w rozkładzie lotów i zastrzega sobie prawo do sporadycznej zmiany podstawianego samolotu, jeśli będzie to konieczne. Czasem konieczna może być zmiana modelu samolotu lub skorzystanie z maszyny innych linii lotniczych. W takich przypadkach Przewoźnik nie może zagwarantować równoważnego poziomu obsługi podczas lotu ani limitów bagażu oferowanych przez Jet2.com.

<< wróć na górę strony

28. Anulowanie przez Pasażera

28.1
W przypadku anulowania całości rezerwacji lub lotu jednego Pasażera z grupy, dla której Pasażer dokonał rezerwacji, koszty nie są zwracane, jednakże gorąco zachęcamy, aby wszystkie osoby podróżujące miały odpowiednie indywidualne ubezpieczenie podróżne, począwszy od daty rezerwacji.

28.2
Gorąco zachęcamy wszystkich podróżujących z nami pasażerów do wykupienia odpowiedniego indywidualnego ubezpieczenia na czas podróży począwszy od daty rezerwacji. Firma Jet2.com oferuje indywidualne ubezpieczenia na czas podróży, które chroni pasażerów w czasie trwania wakacji, łącznie z koniecznoscią rezygnacji z podróży Klienci mogą nabyć polisę w Internecie klikając w łącze na stronie „Travel Extras / Usługi dodatkowe” na naszej witrynie internetowej lub udając się na stronę www.jet2insurance.com.

Jeśli dla celów związanych z ubezpieczeniem niezbędne jest wydanie zaświadczenia o nieodbyciu lotu przez Przewoźnika, zostanie ono wydane bez dodatkowych opłat.

28.3
Aby uniknąć straty całej kwoty, zalecamy przeniesienie rezerwacji na Pasażera o innym nazwisku, który może odbyć lot i/lub zmianę dat lotu zgodnie z art. 25.3 i 25.5. Aby uzyskać więcej informacji o zmianach, należy zapoznać się z częścią „Często zadawane pytania” na witrynie www.Jet2.com.

<< wróć na górę strony

29. Odmowa przyjęcia na pokład

Jeśli Przewoźnik nie może zapewnić Pasażerowi potwierdzonego uprzednio miejsca, Przewoźnik zobowiązany jest zapewnić rekompensatę zgodnie z obowiązującym prawem i zasadami rekompensat z tytułu odmowy wejścia na pokład, których szczegóły dostępne są na życzenie u naszych pracowników na lotnisku oraz u mianowanych przedstawicieli.

<< wróć na górę strony

30. Odpowiedzialność Przewoźnika

30.1
Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia powstałe w wyniku stosowania się do obowiązujących przepisów lokalnych, zasad i reguł administracyjnych ani za ich nieprzestrzeganie, za wyjątkiem sytuacji określonych w Konwencji o ujednoliceniu niektórych praw dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego podpisanej w Montrealu w 1999 r. („Konwencja Montrealska”).

Umowa przewozu zawarta z Przewoźnikiem (włącznie z niniejszymi warunkami i wszelimi stosownymi wyłączeniami i ograniczeniami odpowiedzialności) ma zastosowanie do upoważnionych agentów, podwykonawców, pracowników i przedstawicieli przewoźnika w takim samym zakresie, w jakim stosuje się do Przewoźnika. W konsekwencji, łączna kwota możliwa do odzyskania od Przewoźnika, upoważnionych agentów, odwykonawców, pracowników i przedstawicieli nie przekroczy kwoty ewentualnej własnej odpowiedzialności.

Przewoźnik nie ponosi wobec Pasażera odpowiedzialności za produkty ani usługi rezerwowane za pośrednictwem Przewoźnika jako agenta dostawcy, o ile szkody nie wynikają wyłącznie z zaniedbania po stronie Przewoźnika.

Żaden z niniejszych warunków nie uchyla jakiegokolwiek wyłączenia ani ograniczenia odpowiedzialności Przewoźnika na mocy konwencji montrealskiej lub obowiązującego prawa krajowego, o ile nie Przewoźnik nie stwierdził inaczej na piśmie; nie uniemożliwia też Przewoźnikowi wyłączenia lub ograniczenia jego odpowiedzialności na mocy tej konwencji lub innych obowiązujących praw, ani nie powoduje zrzeczenia się środków obrony dostępnych Przewoźnikowi na mocy konwencji wobec wszelkich publicznych organów ubezpieczenia społecznego lub osoby, która zobowiązana jest wypłacić odszkodowanie w związku ze śmiercią, odniesieniem ran lub innymi obrażeniami ciała Pasażera.

30.2 Śmierć/obrażenia ciała
Odpowiedzialność Przewoźnika za odszkodowania przysługujące Pasażerowi z tytułu udowodnionych strat i kosztów poniesionych przez Pasażera w przypadku śmierci, odniesienia ran lub innego obrażenia ciała odniesionego w wypadku podlega zasadom i ograniczeniom określonym w konwencji montrealskiej, Rozporządzeniu Rady (WE) 2027/97 oraz niniejszych Warunkach.

30.3 Utrata lub uszkodzenie bagażu
Odpowiedzialność Przewoźnika za odszkodowania przysługujące Pasażerowi z tytułu udowodnionych strat i kosztów w przypadku uszkodzenia lub opóźnienia bagażu rejestrowanego oraz bagażu nierejestrowanego/mienia przewożonego na pokładzie samolotu podlega zasadom i ograniczeniom określonych w konwencji montrealskiej, Rozporządzeniu Rady (WE) 2027/97 oraz niniejszych Warunkach.

 • Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie bagażu kabinowego/nierejestrowanego, o ile nie wynika to z zaniedbań po stronie Przewoźnika.
 • Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie bagażu kabinowego oraz bagażu rejestrowanego wynikające z wad naturalnych, jakości lub usterki bagażu. Przewoźnik nie ponosi także odpowiedzialności za zużycie bagażu wynikające z normalnego transportu powietrznego.
 • Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie jakiegokolwiek przedmiotu w bagażu kabinowym oraz rejestrowanym, jeśli przewóz takiego przedmiotu jest niedozwolony zgodnie z niniejszymi Warunkami lub obowiązującym prawem.
 • Maksymalna odpowiedzialność Przewoźnika za utratę lub uszkodzenie bagażu kabinowego oraz bagażu rejestrowanego ograniczone jest do równowartości 1131 SDR w walucie lokalnej na Pasażera, o ile Pasażer nie udowodni, że utrata lub uszkodzenie wyniknęło z działania lub zaniechania działania przez Przewoźnika z zamiarem wyrządzenia szkody lub zaniedbania przy świadomości tego, że mogłaby wyniknąć z niego szkoda.
 • Przewoźnik rozszerzy odpowiedzialność wobec Pasażera za utratę lub uszkodzenie bagażu rejestrowanego do określonej przez Pasażera kwoty zatwierdzonej przez Przewoźnika w momencie przekazania bagażu rejestrowanego przy odprawie, lecz wyłącznie za dodatkową opłatą obliczaną według stawki 5 GBP/ 8 EUR/ 11 CHF/ 250 CZK/ 60 NOK/ 30 PLN za każde 50 GBP/ 80 EUR/ 110 CHF/ 2500 CZK/ 600 NOK/ 300 PLN (lub część), o które Pasażer chce podwyższyć limit 1 131 SDR do maksymalnej kwoty 1500 GBP /2250 EUR /3 300 CHF/72 000 CZK /18 000 NOK/ 9000 PLN przewyższającej równowartość tego limitu w walucie lokalnej.

30.4 Opóźnienie
Odpowiedzialność Przewoźnika za roszczenie z tytułu opóźnienia przewozu ograniczona jest na mocy Konwencji Montrealskiej. W sytuacjach nie uregulowanych przez Konwencję, Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności wobec Pasażera za opóźnienie, za wyjątkiem sytuacji określonych w niniejszych Warunkach oraz obowiązujących przepisach prawa.

30.5 Informacja o zakresie odpowiedzialności wymagana w Stanach Zjednoczonych
W przypadku, gdy odpowiedzialność za podróż nie spoczywa na Przewoźniku, postanowienia konwencji montrealskiej nie mają zastosowania, Przewoźnik nie uchylił wynikających z konwencji warszawskiej limitów odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała oraz środków obrony, a w swojej odpowiedzi na powiadomienie o roszczeniu - w którym stwierdza, że podjął wszelkie niezbędne działania, aby zapobiec szkodzie do wysokości 100 000 SDR za wszelkie tego rodzaju roszczenie, do wysokości limitu przewidzianego w konwencji warszawskiej oraz w szczegółowych umowach przewozu, powiązanych ze stosownymi taryfami - wykazał, że odpowiedzialność tego rodzaju przewoźników za śmierć lub obrażenia ciała Pasażerów jest w większości przypadków ograniczona do udowodnionych szkód i nie przekracza: (i) 75 000 USD na Pasażera w przypadku podróży do, z lub z uzgodnionym miejscem postoju na terenie USA, oraz że odpowiedzialność do wysokości tego limitu nie będzie zależeć od zaniedbania ze strony Przewoźnika; oraz (ii) 10 000 lub 20 000 USD w przypadku podróży innych niż do, z lub z uzgodnionym miejscem postoju na terenie USA.

Nazwy Przewoźników będących stroną takich umów szczególnych są dostępne we wszystkich kasach biletowych tych Przewoźników i mogą być udostępnione na życzenie. Zazwyczaj można uzyskać dodatkową ochronę, wykupując ubezpieczenie od prywatnej firmy. Tego rodzaju ubezpieczenie nie podlega ograniczeniu odpowiedzialności Przewoźnika na mocy konwencji warszawskiej lub montrealskiej ani szczególnym umowom przewozu. Aby uzyskać więcej informacji należy skontaktować się z przedstawicielami linii lotniczej lub firmy ubezpieczeniowej.

Uwaga: powyższy limit odpowiedzialności w kwocie 75 000 USD obejmuje opłaty prawne/koszty za wyjątkiem kosztów poniesionych w przypadku roszczenia złożonego w kraju, w którym obowiązuje przepis dotyczący oddzielnego odszkodowania z tytułu opłat i kosztów prawnych. W takim przypadku limit wynosi 58 000 USD z wyłączeniem opłat/kosztów prawnych.

<< wróć na górę strony

31. Powiadomienie o roszczeniach

31.1 Uszkodzenie lub utrata bagażu rejestrowanego
Pasażer jest zobowiązany zgłosić utratę lub uszkodzenie bagażu rejestrowanego przed opuszczeniem lotniska i uzyskać Protokół Nieprawidłowości Własności. Pasażer jest obowiązany do natychmiastowego powiadomienia Przewoźnika na piśmie o uszkodzeniu bagażu nie później niż w ciągu 7 dni od daty odebrania bagażu lub, w przypadku zagubienia bagażu, 7 dni od daty, w której bagaż powinien być otrzymany.

31.2
Powiadomienie musi zawierać szczegółową listę określającą wszystkie przedmioty, których dotyczy roszczenie z ich opisem, obejmującym producenta, wiek każdego przedmiotu, wraz z dowodem zakupu i dowodem ich własności. Przewoźnik potrąci pewną kwotę z roszczenia z tytułu amortyzacji w przypadkach, w których Przewoźnik uzna to za właściwe. W przypadku odszkodowania w związku z roszczeniem z tytułu fizycznego uszkodzenia bagażu, Pasażer musi zachować uszkodzony bagaż i okazać go Przewoźnikowi na życzenie, aby Przewoźnik mógł go zbadać w celu oceny zakresu szkody oraz możliwości naprawy bagażu. Jeśli Pasażer chce wystąpić o zwrot kosztów odkupienia określonego przedmiotu stanowiącego element roszczenia z tytułu uszkodzenia bagażu, musi skonsultować się z Przewoźnikiem przed poniesieniem tych kosztów, ponieważ w przeciwnym razie mogą one nie zostać włączone do odszkodowania należnego Pasażerowi. Zgłaszając roszczenie, Pasażer musi dołączyć dowód zakupu odkupionych przedmiotów. W odniesieniu do wszystkich roszczeń o odszkodowanie dotyczących bagażu, Pasażer musi przedstawić Przewoźnikowi wszystkie informacje wymagane w celu oceny zasadności roszczenia Pasażera i wysokości należnego mu odszkodowania. Na życzenie Przewoźnika, Pasażer musi podpisać oświadczenie o prawdziwości faktów i wartości określonych przez Pasażera w roszczeniu o odszkodowanie z tytułu uszkodzenia bagażu przed przekazaniem płatności przez Przewoźnika. Jeśli Pasażer nie spełni tych wymagań, może mieć to niekorzystny wpływ na wysokość odszkodowania, do którego uprawniony jest Pasażer.

31.3 Opóźnienie bagażu rejestrowanego
Pasażer zobowiązany jest powiadomić Przewoźnika o wszelkim opóźnieniu w dostarczeniu bagażu rejestrowanego w ciągu 21 dni od daty, w której bagaż został przekazany do dyspozycji Pasażera.

31.4
W przypadku niepowiadomienia Przewoźnika w tym terminie podjęcie działań jest niemożliwe.

31.5 Termin zgłaszania roszczeń
Ujęte w punkcie 31 postanowienia zawsze podlegają postanowieniom ujętym w punkcie 32 (Terminy).

<< wróć na górę strony

32. Terminy

Wszelkie prawa do odszkodowania i / lub rekompensaty i / lub jakiejkolwiek innej pomocy w związku z rezerwacją wygasa, jeśli postępowanie nie zostanie wszczęte w ciągu dwóch lat od daty przybycia do miejsca docelowego lub dnia, w którym planowany był przylot samolotu bądź dnia, w którym przerwany został przewóz. Sposób obliczenia okresu przedawnienia zostanie ustalony zgodnie z prawem sądu, w którym dana sprawa będzie rozpatrywana.

<< wróć na górę strony

33. Wybór właściwego prawa i jurysdykcji

33.1
O ile nie postanowiono inaczej w Konwencji Montrealskiej lub w stosownym prawie, rządowych regulacjach, zarządzeniach lub wymaganiach.

33.1.2
Niniejszy Regulamin i wszelkie formy przewozu, które zgadzamy się zapewnić pasażerom (w odniesieniu do pasażerów i / lub bagażu) są regulowane przez prawo obowiązujące w Anglii i Walii.

33.1.3
Wszelkie spory pomiędzy nami i pasażerami dotyczące lub wynikające z takiego przewozu, w tym wszelkie zobowiązania nie wynikające z umowy, lecz wynikające lub powiązane z niniejszym Regulaminem, podlegają niewyłącznej jurysdykcji sądów Anglii i Walii.

33.1.4
„Niewyłączna jurysdykcja“ oznacza, że pasażer może wnieść skargę przeciwko nam w jurysdykcji znajdującej się poza jurysdykcją sądów Anglii i Walii. „Zobowiązania nie wynikające z umowy“ oznaczają zobowiązania, które nie wynikają z konkretnych przepisów zawartych w niniejszym regulaminie, lecz z zasad prawnych obowiązujących w Anglii.

<< wróć na górę strony

34. Wykorzystanie danych osobowych Pasażera

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wykorzystania danych osobowych, należy zapoznać się z Zasadami ochrony prywatności Przewoźnika.

<< wróć na górę strony

35. Kontakt

Przewoźnik dokłada wszelkich starań, aby rozpatrywać wszelkie zgłaszane sprawy w możliwie krótkim terminie, więc bardzo ważne jest, aby Pasażerowie informowali Przewoźnika o swoim niezadowoleniu, co umożliwi nam rozwiązywanie problemów na bieżąco. Jeśli z jakiejś przyczyny rozwiązanie problemu jest niemożliwe lub jeśli rozwiązanie nie satysfakcjonuje Pasażera, prosimy o kontakt pod adresem Jet2.com Limited, Customer Care Team, PO Box 284, Leeds LS11 1GE, England. Przewoźnik ma 28 dni na udzielenie odpowiedzi. Można się z nami także skontaktować wysyłając do nas wiadomość e-mail na adres customer.service@jet2.com.

<< wróć na górę strony

36. Zmiany

Niniejsze Warunki mogą ulegać okresowym zmianom i będą aktualizowane na stronie internetowej.

<< wróć na górę strony

37. Definicje

Określenia „Pasażer” oraz „Pasażera” odnoszą się do dowolnej osoby, która zarezerwowała lot liniami Jet2.com, a tam, gdzie wymaga tego kontekst, oznaczają głównego Pasażera w przypadku rezerwacji obejmujących więcej niż jedną osobę, ponadto we wszystkich przypadkach oznaczają dowolną osobą będącą stroną rezerwacji w wyniku Zmiany imienia i nazwiska.

Określenia „My”, „nasz” oraz „Przewoźnik” oznaczają Jet2.com.

Jet2.com oznacza Jet2.com Limited, Numer rejestracyjny spółki: 2739537, Zarejestrowany adres siedziby: Low Fare Finder House, Leeds Bradford International Airport, Leeds, West Yorkshire LS19 7TU, VAT Number GB 355 5672 31.

<< wróć na górę strony

Ostatniej aktualizacji niniejszych warunków dokonano w dniu 15 styczeń 2015 roku.

©Jet2.com