Ciasteczka

Home / Groups Terms and Conditions

1. Dokonywanie rezerwacji

1.1
Aby dokonać rezerwacji, podróżny musi mieć ukończone 18 lat.

1.2
Osoba dokonująca rezerwacji jest oznaczana jako „pasażer główny”, jeżeli rezerwacja obejmuje więcej niż jedną osobę. Pasażer główny gwarantuje, że jest on uprawniony do zaakceptowania (oraz akceptuje) treści niniejszych Warunków i postanowień (a także Regulaminy i Polityki przewoźnika) w imieniu każdej osoby wymienionej w rezerwacji oraz że zwrócił on uwagę wszystkich osób objętych rezerwacją na treść niniejszych Warunków i postanowień. Pasażer główny jest osobą, z którą przewoźnik kontaktuje się w pierwszej kolejności. Jest on również zobowiązany do przyjmowania wszelkich zawiadomień/korespondencji od przewoźnika (lub jego dostawców) w imieniu wszystkich osób objętych rezerwacją.

1.3
Jeżeli rezerwacja została opłacona przez inną osobę w imieniu podróżnego, przewoźnik ma prawo przyjąć, że osoba taka została przez podróżnego upoważniona do kontaktowania się z przewoźnikiem w imieniu podróżnego we wszelkich sprawach dotyczących rezerwacji (w tym m.in. w sprawie anulowania rezerwacji lub zmian w zakresie lotu). Aby anulować lub ograniczyć takie upoważnienie, podróżny jest zobowiązany do powiadomienia przewoźnika o tym fakcie na piśmie.

1.4
W momencie dokonywania rezerwacji należy podać dane kontaktowe oraz upewnić się, że wszystkie imiona i nazwiska wymienione w rezerwacji zgadzają się z imionami i nazwiskami widniejącymi w paszportach. Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje naliczenie dodatkowych opłat. Dane kontaktowe muszą zawierać numer telefonu komórkowego oraz numer kontaktowy na czas pobytu za granicą, aby umożliwić przewoźnikowi lub jego autoryzowanym agentom powiadomienie podróżnego o wszelkich zmianach, modyfikacjach, opóźnieniach lub anulowaniach, które mogą mieć zastosowanie do jego rezerwacji. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku i uniemożliwienia przewoźnikowi skutecznego nawiązania kontaktu, przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności wobec podróżnego ani wobec żadnych innych osób objętych rezerwacją za wszelkie straty lub wydatki poniesione przez podróżnego lub takie inne osoby wskutek nieotrzymania od przewoźnika informacji dotyczących takich zmian, modyfikacji, opóźnień lub anulowań.

1.5
Jeżeli przewoźnik uważa, że rezerwacja została sfinansowana w sposób oszukańczy lub podróżny lub którakolwiek z osób objętych rezerwacją usiłuje (lub usiłowała) oszukać spółkę Jet2holidays lub spółkę Jet2.com w którymkolwiek momencie (w tym podczas nieuczciwego dochodzenia rekompensaty lub zwrotu), przewoźnik zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji i wszelkich przyszłych rezerwacji bez uprzedniego zawiadamiania, do odmówienia przyjęcia przyszłych rezerwacji oraz do odzyskania stosownych kwot od osoby lub osób, których dana sytuacja dotyczy.

1.6
Przewoźnik zaleca, aby wszyscy pasażerowie wykupili odpowiednie indywidualne ubezpieczenie turystyczne, obowiązujące od dnia złożenia rezerwacji. Spółka Jet2.com oferuje podróżnym indywidualne ubezpieczenie turystyczne na czas wyjazdu oraz zabezpieczenie przed stratami z tytułu odwołania rezerwacji, jeżeli podróżny nie może z niej skorzystać. Klienci mogą wykupić polisę online, korzystając z łącza znajdującego się na podstronie „Usługi dodatkowe” lub odwiedzając stronę www.jet2insurance.com.

1.7
Wszystkie rezerwacje lotów dokonywane są u przewoźnika, tj. Jet2.com Limited. Wszelkie rezerwacje innych produktów lub usług (np. wynajęcie pojazdu, wykupienie ubezpieczenia lub opłacenie zakwaterowania) są dokonywane u poszczególnych zewnętrznych dostawców takich usług, a nie u przewoźnika, ponieważ działa on jedynie jako ich agent. Dostawcy zewnętrzni posiadają swoje własne warunki i postanowienia, które regulują dostarczanie podróżnym ich produktów lub usług (obowiązujące dodatkowo do naszych Warunków i postanowień). Takie warunki i postanowienia mają zastosowanie do podróżnego oraz każdej innej osoby uwzględnionej w rezerwacji, ponieważ podróżny zawiera odrębną umowę z każdym z dostawców. Przed dokonaniem rezerwacji należy bezwzględnie zapoznać się z warunkami i postanowieniami obowiązującymi u poszczególnych dostawców (dostępnymi pod następującymi adresami: www.jet2carhire.com; www.jet2transfers.com; www.jet2insurance.com;), a także z niniejszymi Warunkami i postanowieniami.

W określonych okolicznościach, sposób rezerwowania usług turystycznych (w tym m.in. lotów, zakwaterowania i wynajmu pojazdu) u przewoźnika może spowodować powstanie powiązanych usług turystycznych w rozumieniu regulacji w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych z 2018 roku, które można znaleźć tutaj. W takich przypadkach przewoźnik informuje podróżnego, kiedy nabycie powiązanych usług turystycznych prawdopodobnie zostanie przez niego ułatwione oraz kiedy doszło do powstania takich usług. Dla uniknięcia wątpliwości, powiązane usługi turystyczne powstają w momencie, kiedy podróżny dokonuje rezerwacji dodatkowych usług turystycznych podczas tej samej wizyty na stronie internetowej lub w oddziale przedsiębiorstwa przewoźnika oraz opłaca każdą z nich z osobna, lub w określonych przypadkach, kiedy dokonuje on rezerwacji dodatkowej usługi turystycznej w ciągu 24 godzin od dokonania pierwotnej rezerwacji.

W przypadku dokonania rezerwacji powiązanych usług turystycznych u przewoźnika, podróżnemu nie przysługują prawa mające zastosowanie do imprez turystycznych na mocy regulacji w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych z 2018 roku. Niemniej jednak, w przypadkach, w których przewoźnik ułatwia nabywanie powiązanych usług turystycznych, posiada on również zabezpieczenie finansowe, umożliwiające podróżnym odzyskanie płatności dokonanych za usługi turystyczne, które nie zostały w pełni wyświadczone wskutek niewypłacalności przewoźnika (która to niewypłacalność jest jednakże mało prawdopodobna) oraz zapewniające powrót podróżnego do kraju, jeżeli dokonał on rezerwacji lotów wyłącznie w spółce Jet2.com. Posiadanie takiego zabezpieczenia finansowego jest wymagane na mocy regulacji w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych z 2018 roku.

Podmiotem udzielającym przewoźnikowi zabezpieczenia finansowego jest spółka Zurich Insurance plc (za pośrednictwem spółki Towergate Chapman Stevens). Podróżni mogą kontaktować się ze spółką Towergate Chapman Stevens w przypadku odmowy świadczenia usług przez przewoźnika ze względu na jego niewypłacalność (która to niewypłacalność jest jednakże mało prawdopodobna). W takim przypadku należy niezwłocznie powiadomić spółkę Towergate Chapman Stevens o takiej sytuacji – telefonicznie pod numerem +44 (0) 1932 334140 lub elektronicznie na adres poczty e-mail tcs@towergate.co.uk.  The postal address for Towergate Chapman Stevens is 3000 Hillswood, Hillswood Business Park, Chertsey, Surrey KT16 0RS. Uwaga – określone powyżej zabezpieczenie finansowe nie ma zastosowania do umów z zewnętrznymi dostawcami usług, które mogą zostać zrealizowane pomimo niewypłacalności przewoźnika.

Uwaga – określone powyżej zabezpieczenie finansowe nie zapewnia zwrotu płatności w przypadku, kiedy dany dostawca usług stał się niewypłacalny. Oznacza to, że zabezpieczenie obejmuje wyłącznie usługi, na które wpływ miałaby niewypłacalność przewoźnika (która to niewypłacalność jest jednakże mało prawdopodobna) i nie obejmuje dodatkowych usług turystycznych nabywanych przez podróżnego w ramach powiązanych usług turystycznych, które są świadczone przez zewnętrznego dostawcę

Przewoźnik zaleca, aby podróżni wykupili indywidualne ubezpieczenie turystyczne w momencie dokonywania rezerwacji, aby zabezpieczyć się na wypadek, gdyby którakolwiek z dodatkowych usług turystycznych zarezerwowanych w ramach powiązanych usług turystycznych nie została w pełni wyświadczona wskutek niewypłacalności zewnętrznego dostawcy usług. Spółka Jet2.com oferuje podróżnym indywidualne ubezpieczenie turystyczne na czas wyjazdu oraz zabezpieczenie przed stratami z tytułu odwołania rezerwacji, jeżeli podróżny nie może z niej skorzystać. Klienci mogą wykupić polisę online, korzystając z łącza znajdującego się na podstronie „Usługi dodatkowe” lub odwiedzając stronę www.jet2insurance.com.

1.8
Żaden z produktów zamieszczonych na stronie internetowej www.Jet2.com nie stanowi oferty składanej przez przewoźnika. Zamieszczenie takich produktów na stronie internetowej jest zaproszeniem podróżnego do złożenia przewoźnikowi lub jego dostawcom oferty zakupu danego produktu według przedstawionych warunków. Podróżny składa taką ofertę poprzez kliknięcie przycisku „Dokonaj rezerwacji” w procesie rezerwowania usług. Przewoźnik ma prawo do zaakceptowania lub odrzucenia wszelkich takich ofert w swoim własnym imieniu, jeżeli jest on stroną transakcji oraz w imieniu jego dostawców, jeżeli działa on jako ich jawny agent.

1.9
Po dokonaniu rezerwacji, podróżny otrzymuje od przewoźnika wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia rezerwacji. W tym momencie zawarta zostaje wiążąca umowa pomiędzy podróżnym i przewoźnikiem, a także pomiędzy podróżnym i dostawcami przewoźnika (stosownie do danego przypadku). Należy bardzo dokładnie sprawdzić treść wiadomości e-mail z potwierdzeniem rezerwacji. W przypadku zauważenia jakichkolwiek rozbieżności lub stwierdzenia, że treść potwierdzenia nie odpowiada dokonanej rezerwacji, należy niezwłocznie (i nie później niż w ciągu 24 godzin od złożenia rezerwacji) skontaktować się z telefonicznym biurem obsługi klienta przewoźnika w celu wyjaśnienia sytuacji. Spółka Jet2.com nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie wiadomości e-mail przesłanych na adres poczty elektronicznej podany przez pasażera głównego. Obowiązkiem pasażera jest skontaktowanie się z przewoźnikiem w przypadku nieotrzymania oczekiwanej wiadomości e-mail z potwierdzeniem rezerwacji.

1.10
Istnieje również możliwość otrzymania wiadomości SMS z podsumowaniem szczegółów potwierdzenia rezerwacji, którą można wykorzystać do dokonania odprawy. Opcję tę można zaznaczyć podczas składania pierwotnej rezerwacji, a wiadomość SMS zostanie przesłana na numer telefonu komórkowego podany w momencie dokonywania rezerwacji. Jak wskazano w art.1 pkt.9 powyżej, należy bardzo dokładnie sprawdzić wiadomość SMS z potwierdzeniem rezerwacji i niezwłocznie skontaktować się z telefonicznym biurem obsługi klienta przewoźnika w przypadku nieotrzymania takiej wiadomości lub stwierdzenia rozbieżności względem złożonej rezerwacji. Wiadomość SMS jest ważna wyłącznie dla pierwotnej rezerwacji, a wszelkie ewentualne późniejsze zmiany są potwierdzane pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Spółka Jet2.com nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie przez podróżnego wiadomości SMS, otrzymanie niekompletnej wiadomości SMS, zmianę numeru telefonu lub inne straty lub szkody wynikające z działania siły wyższej lub z zaniechania lub zaniedbania ze strony podróżnego.

1.11 
Od czasu do czasu przewoźnik oferuje sprzedaż lotów, które mogą być rezerwowane wyłącznie jako loty w dwie strony, wymagają zarezerwowania konkretnej liczby noclegów i/lub odbywają się wyłącznie z określonych lotnisk. W takich przypadkach rezerwacja lotu w jedną stronę nie jest dopuszczalna, a wszelkie rezerwacje nieodpowiadające stosownym ograniczeniom są anulowane. Na przykład, wszystkie rezerwowane loty do Ameryki Północnej muszą stanowić lot w dwie strony rozpoczynający się w porcie lotniczym na terenie Zjednoczonego Królestwa oraz obejmować wyłącznie 4 noclegi.

Powrót na górę

2. Bilety

Wszystkie rezerwacje (lotów lub innych usług) są bezzwrotne i nie mogą być przekazywane innym osobom. Po dokonaniu rezerwacji, podróżny otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem rezerwacji, a także wiadomość SMS z podsumowaniem rezerwacji (w przypadku zaznaczenia tej opcji zgodnie z art.1 pkt.10 powyżej). Obie te wiadomości zawierają szczegóły planu podróży oraz numer potwierdzenia. Podanie tego numeru w momencie odprawy jest konieczne do rozpoczęcia podróży. Numer ten jest ważny dla zarezerwowanego lotu lub lotów, lub dla ich ewentualnych późniejszych zmian. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie numeru potwierdzenia. Z tego względu numer ten należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.

W przypadku dokonywania rezerwacji za pośrednictwem zewnętrznej strony internetowej, takiej jak Expedia lub On the Beach, naliczona zostanie dodatkowa opłata za odprawę online. Informacja o takiej opłacie zostanie wyświetlona na stronie internetowej Jet2.com podczas dokonywania odprawy online.

Powrót na górę

3. Ceny

3.1
Wszelkie ceny zamieszczone na stronie internetowej mogą ulegać zmianom bez uprzedniego zawiadomienia przed potwierdzeniem rezerwacji. Taryfy lotnicze nie uwzględniają transportu z i na lotniska wylotu. Większość rabatów i taryf promocyjnych dostępnych online nie ma zastosowania do rezerwacji dokonywanych za pośrednictwem telefonicznego biura obsługi klienta. Opłata/-y podstawowa/-e, podatki i obciążenia są płatne w walucie, w której są one podane na stronie internetowej.

3.2
Należy pamiętać, że sesje systemu rezerwacji online przewoźnika wygasają po 20 minutach w przypadku, kiedy podróżny nie przejdzie do potwierdzenia rezerwacji. Jeżeli podróżny zalogował się i/lub podał swój adres e-mail na tym etapie, przewoźnik może skontaktować się z podróżnym za pośrednictwem poczty elektronicznej, aby poinformować go o niedokonaniu rezerwacji, zgodnie z postanowieniami Polityki prywatności i Polityki plików cookie przewoźnika.

3.3
Do momentu potwierdzenia rezerwacji i dokonania płatności, wybrane przez podróżnego miejsca nie są usuwane z puli miejsc dostępnych w serwisie Jet2.com . Jeżeli w momencie kliknięcia przycisku „Potwierdź rezerwację” miejsca te nie są już dostępne, na stronie internetowej pojawi się odpowiednia informacja i podróżny będzie musiał ponownie wybrać nową taryfę dla tych miejsc, z zastrzeżeniem ich dostępności. Jeżeli podróżny skorzystał z funkcji koszyka i wybrane przez niego miejsca nie są już dostępne w momencie kliknięcia przycisku „Potwierdź rezerwację”, system automatycznie zaproponuje miejsca w kolejnej możliwej cenie, z zastrzeżeniem ich dostępności.

3.4
W przypadku, kiedy cena wybranego lotu ulegnie obniżeniu po dokonaniu rezerwacji, podróżnemu nie przysługuje zwrot płatności.

Powrót na górę

4. Podatki i obciążenia

4.1
Wszelkie podatki lub obciążenia ustanowione przez władze rządowe lub inne organy, w tym przez operatora portu lotniczego, które przewoźnik ma obowiązek pobrać od podróżnego lub uregulować w związku z nim i jego przelotem/przewozem, podlegają opłaceniu przez podróżnego dodatkowo do opłaty za przelot.

4.2
W momencie składania rezerwacji, łączna kwota takich podatków i obciążeń jest zawarta w reklamowanej cenie przypadającej do zapłaty przez podróżnego. Zestawienie należnych podatków i obciążeń jest również wyświetlane w momencie wybrania konkretnego lotu.

4.3
Podatki i obciążenia określone w art.4 pkt.1 powyżej ulegają nieustannym zmianom i mogą zostać nałożone lub podwyższone po dacie potwierdzenia rezerwacji. W przypadku nałożenia lub podwyższenia któregokolwiek z takich podatków lub obciążeń po potwierdzeniu rezerwacji, przed wylotem podróżny jest zobowiązany do dopłacenia kwoty pozwalającej na pokrycie takiego dodatkowego podatku lub obciążenia. Niedopełnienie tego obowiązku może wpłynąć na możliwość odbycia lotu przez podróżnego.

Powrót na górę

5. Płatności

Podróżny jest zobowiązany do uregulowania pełnej kwoty wynikającej z rezerwacji w momencie jej potwierdzania. Jeżeli płatność pełnej kwoty nie zostanie dokonana w prawidłowy sposób w momencie potwierdzania rezerwacji, przewoźnikowi przysługuje prawo do anulowania rezerwacji w dowolnym momencie przed odprawą. Jeżeli w jakimkolwiek momencie podróżny będzie zobowiązany do uregulowania jakichkolwiek płatności za loty lub artykuły nabyte na pokładzie samolotu, przewoźnik zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji podróżnego do momentu wpłacenia przez niego należnych kwot. Wszelkie ewentualne zwroty płatności przysługujące w odniesieniu do rezerwacji dokonywane są na rzecz osoby, która opłaciła rezerwację.

Powrót na górę

6. Dokumenty podróży

6.1
Podróżny ma obowiązek upewnić się, że imię i nazwisko znajdujące się w wiadomości e-mail z potwierdzeniem rezerwacji dokładnie odpowiadają imieniu i nazwisku znajdującym się w paszporcie (w przypadku lotów międzynarodowych) lub w innym dopuszczalnym dokumencie tożsamości (w przypadku lotów krajowych w Zjednoczonym Królestwie). Niedopełnienie tego obowiązku może wiązać się z naliczeniem opłaty za korektę wszelkich błędów. Należy pamiętać, że pasażer główny jest również zobowiązany do sprawdzenia poprawności imion i nazwisk innych osób objętych rezerwacją.

6.2
Należy pamiętać, że pasażer główny jest również zobowiązany do sprawdzenia poprawności imion i nazwisk innych osób objętych rezerwacją.

6.3
Podróżny ma obowiązek upewnić się, że posiada on wszelkie wymagane wizy (wjazdowe i wyjazdowe), dokumentację medyczną i/lub inne dokumenty, które mogą być wymagane. Podróżny jest również zobowiązany do okazania wszelkich takich dokumentów na żądanie przewoźnika i wyrażenia zgody na wykonanie ich kopii. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za nieposiadanie przez podróżnego dokumentów podróży oraz innych dokumentów niezbędnych do odbycia podróży, lub za niespełnienie przez niego wszystkich stosownych wymogów w zakresie wjazdu do danego kraju. Ponadto, kontrola dokumentów podróży nie skutkuje powstaniem odpowiedzialności przewoźnika względem podróżnego.

6.4
Obowiązujące wymogi mogą ulegać okresowym zmianom i obowiązkiem podróżnego jest zapewnienie, że posiada on aktualne informacje. W razie wątpliwości, należy skonsultować się z ambasadą danego kraju, konsulatem lub innym właściwym urzędem, zarówno przed dokonaniem rezerwacji, jak i ponownie przed odbyciem podróży.

6.5
W przypadku, kiedy podróżnemu odmówiony zostanie wjazd na terytorium danego kraju – ze względu na brak wymaganych dokumentów lub z innej przyczyny – w wyniku czego przewoźnik zostanie zobowiązany przez władze rządowe lub organy imigracyjne do przetransportowania podróżnego z takiego kraju i/lub zapłacenia grzywny, kary, innego obciążenia lub wydatku, podróżny jest zobowiązany do zwrócenia całej takiej kwoty przewoźnikowi oraz uiszczenia stosownej opłaty za taki transport. Należy pamiętać, że w takich przypadkach kwoty zapłacone przez podróżnego za wszelkie loty, które podróżny odbył, próbował odbyć lub nie mógł odbyć wskutek niespełnienia mających zastosowanie warunków, nie podlegają zwrotowi.

6.6
Podróżny jest zobowiązany do poddawania się wszelkim kontrolom bezpieczeństwa oraz do stosowania się do wymogów pracowników rządu, lotniska, policji, ochrony, wojska i przewoźnika. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmówienia przewozu każdej osoby (i/lub jej bagażu), która nie przeszła pomyślnie takiej kontroli lub nie zachowuje zgodności z takimi wymogami, lub której dokumenty nie przeszły pomyślnie takiej kontroli lub nie odpowiadają takim wymogom.

Powrót na górę

7. Dane pasażera przekazywane przed podróżą

Wiele krajów wymaga przesłania władzom rządowym danych pasażera przed odbyciem podróży. Podróżny jest zobowiązany do zastosowania się do wszelkich żądań przewoźnika o przekazanie danych osobowych, które są przez niego wymagane w celu spełnienia takich wymogów, a także do zapewnienia, że wszelkie takie informacje oraz wszelkie inne informacje dotyczące podróżnego przekazane przewoźnikowi w dowolnym momencie, są i pozostaną rzetelne i prawidłowe. Niewypełnienie przez podróżnego jego obowiązków w zakresie danych pasażera przekazywanych przed podróżą może skutkować odmową przewozu.

8. Ubezpieczenie

Przewoźnik zaleca wykupienie indywidualnego ubezpieczenia turystycznego w momencie dokonywania rezerwacji. Ubezpieczenie to chroni podróżnego między innymi w przypadku, kiedy nie może on wykorzystać swojej rezerwacji lub kiedy faktyczna wartość lub koszt odtworzenia bagażu zarejestrowanego lub niezarejestrowanego przekracza limit odpowiedzialności przewoźnika z tytułu utraty, uszkodzeń lub opóźnień.

Spółka Jet2.com oferuje podróżnym indywidualne ubezpieczenie turystyczne na czas wyjazdu oraz zabezpieczenie przed stratami z tytułu odwołania rezerwacji, jeżeli podróżny nie może z niej skorzystać. Klienci mogą wykupić polisę online, korzystając z łącza znajdującego się na podstronie „Usługi dodatkowe” lub odwiedzając stronę www.jet2insurance.com.

Powrót na górę

9. Dzieci

9.1 Niemowlęta
Minimalny wiek niemowląt pozwalający na podróżowanie liniami lotniczymi przewoźnika wynosi 14 dni. Niemniej jednak, wymóg ten może ulegać zmianie według własnego uznania przewoźnika oraz zależnie od okoliczności. Niemowlęta, które w momencie rozpoczęcia podróży w ramach każdego z odcinków lotu nie ukończyły 2. roku życia mogą podróżować na kolanach osoby dorosłej odpowiedzialnej za nie, za uiszczeniem wyłącznie opłaty administracyjnej. Za dzieci, które ukończyły 2. rok życia należy uiścić pełną opłatę jak za osobę dorosłą.

9.2 Dzieci podróżujące bez opiekuna
Przewoźnik oferuje przewóz dzieci podróżujących bez opiekuna, które najpóźniej w dniu wylotu ukończyły 14. rok życia, pod warunkiem, że rezerwacji dokonała osoba powyżej 18. roku życia.

Powrót na górę

10. Kobiety w ciąży

Przewoźnik nie oferuje przewozu kobiet w ciąży po:

- ukończeniu 35. tygodnia w przypadku ciąży pojedynczej; lub
- ukończeniu 33. tygodnia w przypadku ciąży mnogiej (np. w przypadku bliźniąt).

Po ukończeniu 27. tygodnia ciąży, podróżne są zobowiązane przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające wiek ciąży oraz zdolność do podróżowania samolotem. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować odmową przewozu. Zaświadczenie takie musi być wystawione najpóźniej 7 dni przed wylotem i 16 dni przed podróżą powrotną.

Powrót na górę

11. Zdolność do podróżowania samolotem

11.1
Obowiązkiem podróżnego jest zapewnienie, że jego stan zdrowia pozwala na podróżowanie i odbywanie lotów samolotem. Należy pamiętać, że powyższy warunek dotyczy całej podróży, tj. czasu trwania lotu oraz czasu przejścia przez lotniska wylotu i docelowe, a także wszelkich nieprzewidzianych opóźnień lub zmian trasy. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących zdolności do odbycia lotu, podróżny jest zobowiązany do zasięgnięcia porady lekarskiej i zastosowania się do wszelkich zaleceń dotyczących przyjmowania leków w czasie trwania podróży. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do żądania zaświadczenia o zdolności do podróżowania samolotem. Jeżeli podróżny lub członek jego grupy jest uczulony na orzechy, należy powiadomić o tym fakcie załogę w momencie wchodzenia na pokład oraz posiadać przy sobie lek na alergię (np. EpiPen) w bagażu podręcznym na pokładzie samolotu. W przypadku, kiedy przewoźnik otrzymał informację o alergii na orzechy występującej u podróżnego lub osoby z jego grupy, a osoba taka nie ma przy sobie niezbędnych leków, przewoźnik ma prawo do odmówienia przewozu takiej osoby.

11.2
W przypadku, kiedy podróżny zachoruje podczas lotu, a załoga posiada uzasadnione obawy co do jego stanu zdrowia i uważa sytuację za wymagającą pilnej interwencji, konieczne może okazać się skierowanie samolotu na najbliższe dostępne lotnisko w celu umożliwienia podróżnemu zejścia z pokładu i otrzymania pomocy medycznej.

11.3
Jeżeli przewoźnik uzna to za stosowne, podróżny jest zobowiązany do zastosowania się do polecenia opuszczenia pokładu samolotu, wydanego przez kapitana. Ponadto, w przypadku, kiedy podróżny zachoruje podczas przebywania na pokładzie samolotu, przewoźnik zastrzega sobie prawo do wymagania od podróżnego pokrycia wydatków poniesionych przez przewoźnika w związku z leczeniem podróżnego na pokładzie samolotu, zapewnieniem transportu na ziemi oraz zapewnieniem leczenia podróżnego przez podmiot trzeci po wylądowaniu. Ponadto, przewoźnik zastrzega sobie prawo do żądania od podróżnego zwrotu wszelkich dodatkowych kosztów poniesionych przez przewoźnika w związku ze zmianą trasy lotu z przyczyn związanych z jego stanem zdrowia. Wartość niewykorzystanego przewozu opłaconego przez podróżnego może zostać zaliczona na poczet jego należności wobec przewoźnika. W takim przypadku przewóz taki zostanie anulowany.

11.4
Przewoźnik zaleca, aby wszyscy pasażerowie wykupili odpowiednie indywidualne ubezpieczenie turystyczne, obowiązujące od dnia złożenia rezerwacji. Spółka Jet2.com oferuje podróżnym indywidualne ubezpieczenie turystyczne na czas wyjazdu oraz zabezpieczenie przed stratami z tytułu odwołania rezerwacji, jeżeli podróżny nie może z niej skorzystać. Klienci mogą wykupić polisę online, korzystając z łącza znajdującego się na podstronie „Usługi dodatkowe” lub odwiedzając stronę www.jet2insurance.com.

Powrót na górę

12. Opieka specjalna

W przypadku, kiedy podróżny wymaga specjalnej opieki dla siebie lub członka swojej grupy (np. korzystania z wózka inwalidzkiego), jest on zobowiązany do powiadomienia przewoźnika o tym fakcie przed dokonaniem rezerwacji, aby umożliwić mu organizację odpowiednich udogodnień zanim podróżny zobowiąże się do zarezerwowania jakichkolwiek usług. W przypadku niedopełnienia przez pasażera obowiązku przekazania przewoźnikowi stosownych informacji z wyprzedzeniem, specjalna opieka może nie być dostępna. W takiej sytuacji, przewoźnik dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia wymaganej opieki, ale dostępność niektórych usług może być ograniczona. Jeżeli potrzeby w zakresie opieki specjalnej (w tym przewóz psów przewodników), zgłoszone przez klientów podróżujących tym samym samolotem powodują powstanie konfliktu pod względem medycznym, przewoźnik zastrzega sobie prawo do rozstrzygnięcia takiej sytuacji według własnego uznania. Szczegóły dotyczące zamawiania specjalnej opieki znajdują się w sekcji najczęściej zadawanych pytań (FAQ) dotyczących opieki medycznej i specjalnej, dostępnej tutaj.

W każdym przypadku, na pokładzie jednego samolotu mogą znajdować się maksymalnie trzy elektryczne urządzenia transportowe, przyjmowane według kolejności stawienia się do wejścia na pokład. Ponadto, na pokładzie samolotu nie mogą znajdować się żadne urządzenia transportowe, których masa bez ładunku przekracza 100 kg. W przypadku, kiedy umieszczenie na pokładzie samolotu urządzenia transportowego jest niemożliwe z którejkolwiek z trzech wyżej wymienionych przyczyn, podróżnemu nie przysługuje zwrot opłaty za przelot. W takim przypadku zaproponowana zostanie zmiana daty podróży, zgodnie z postanowieniami art. 25 oraz za dodatkową opłatą w nim określoną.

Powrót na górę

13. Przewóz zwierząt

Z wyjątkiem przypadków, w których przepisy obowiązujące w kraju docelowym na to nie zezwalają, przewoźnik oferuje nieodpłatny przewóz zarejestrowanych psów towarzyszących podczas wszystkich lotów, o ile podróżują one z osobą, której niepełnosprawność uzasadnia ich obecność na pokładzie. W celu przewiezienia zarejestrowanego psa towarzyszącego, należy skontaktować się z dedykowanym zespołem ds. opieki pod numerem telefonu +44 (0) 800 408 5591 lub +44 (0) 203 059 8337, aby umożliwić przewoźnikowi zorganizowanie odpowiednich udogodnień (infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00–21:00 oraz w soboty w godzinach 9:00–18:00). Podróżny ponosi pełną odpowiedzialność za przewożonego przez niego psa przewodnika oraz przyjmuje do wiadomości, że przewoźnik nie odpowiada za wszelkie urazy, utratę, opóźnienie, chorobę lub śmierć któregokolwiek psa towarzyszącego, o ile nie wynika to z zaniedbania po stronie przewoźnika.

Przewoźnik może zażądać potwierdzenia, że pies podróżnego został wyszkolony przez uznaną organizację szkolenia psów w Zjednoczonym Królestwie, należącą do koalicji Assistance Dogs UK.  Każdy pies towarzyszący musi również spełniać warunki określone w systemie przewozu zwierząt domowych (ang. Pet Travel Scheme).

Z wyjątkiem zarejestrowanych psów towarzyszących podróżujących z pasażerem, przewożenie jakichkolwiek innych zwierząt w kabinie samolotu jest niedozwolone.

Powrót na górę

14. Usługi dodatkowe

14.1 Wybór miejsca
Za niewielką dodatkową opłatą podróżni mogą zarezerwować wybrane przez siebie miejsca online. Należy pamiętać, że zgodnie z wymogami Urzędu Lotnictwa Cywilnego, siedzenia znajdujące się przy wyjściach ewakuacyjnych są odpowiednie wyłącznie dla sprawnych fizycznie osób dorosłych (powyżej 14. roku życia). Dalsze informacje można uzyskać pod adresem https://www.caa.co.uk/Passengers/On-board/Seating-allocation/. Podróżny może otrzymać zwrot opłaty za rezerwację wybranych miejsc w przypadku zmiany samolotu obsługującego lot lub w przypadku działania siły wyższej. Od czasu do czasu z przyczyn operacyjnych lub związanych z bezpieczeństwem lub ochroną, przewoźnik może przydzielić lub ponownie przydzielić miejsca pasażerom, również po wejściu na pokład. Z tego względu, zajęcie zarezerwowanych preferowanych miejsc nie zawsze jest gwarantowane. W przypadku zmiany daty zarezerwowanego lotu przez podróżnego, opłaty za wybranie miejsc uiszczone wcześniej przez podróżnego nie podlegają zwrotowi, a preferowane miejsca nie przechodzą na kolejny lot w zmienionej dacie.

14.2 Posiłki i napoje
Ciepłe posiłki mogą różnić się od siebie, a przewoźnik nie zawsze może zagwarantować ich zawartość i dostępność.W przypadku zamówienia ciepłego posiłku w ramach rezerwacji, uiszczona za niego opłata nie podlega zwrotowi. Niemniej jednak, w przypadku zmiany daty lotu, wykupiony posiłek automatycznie przechodzi na kolejny lot w zmienionej dacie, z zastrzeżeniem powiadomienia przewoźnika o tym fakcie z co najmniej 96-godzinnym wyprzedzeniem.

Powrót na górę

15. Rozkładowe godziny wylotu

15.1
Pomimo dokładania wszelkich starań w celu zapewnienia klientom maksymalnego komfortu, w niektórych sytuacjach zmiana rozkładowej godziny wylotu może być konieczna z przyczyn operacyjnych lub technicznych pozostających poza kontrolą przewoźnika. Z tego względu, podane godziny wylotu nie są gwarantowane i mogą ulegać zmianom.

15.2
Na 24 do 72 godzin przed planowanym wylotem, podróżny jest zobowiązany ponownie sprawdzić plan podróży na stronie internetowej przewoźnika lub za pośrednictwem jego telefonicznego biura obsługi klienta, aby upewnić się, że zapoznał się on z wszelkimi ewentualnymi zmianami. Przewoźnik (lub jego autoryzowany agent) zawsze stara się powiadomić podróżnych o wszelkich zmianach, wykorzystując dane kontaktowe podane w momencie dokonywania rezerwacji, jeżeli czas pozostały do wylotu na to pozwala. Ostatecznie odpowiedzialność za sprawdzenie szczegółów dotyczących lotu spoczywa na podróżnym.

Powrót na górę

16.Odprawa i wejście na pokład

16.1
W przypadku, kiedy podróżny posiada bagaż do nadania podczas odprawy i/lub nie dokonał odprawy online, ma on obowiązek stawić się do odprawy biletowo-bagażowej z zachowaniem minimalnego czasu określonego w planie podróży lub co najmniej 2 godziny przed wylotem, w zależności od tego, która z tych godzin przypada wcześniej. Ponieważ czas na odprawę różni się w zależności od lotniska, należy uważnie sprawdzić plan podróży pod tym kątem. Należy przeznaczyć odpowiedni czas na kontrolę bezpieczeństwa oraz odprawę celną i imigracyjną po odprawie biletowo-bagażowej, tak aby stawić się do wejścia na pokład przy odpowiednim przejściu (gate) przed godziną określoną w art.16 pkt.6 poniżej.

16.2
W przypadku posiadania jedynie bagażu podręcznego i dokonania odprawy online, podróżny może udać się prosto do kontroli bezpieczeństwa. Na proces ten należy przeznaczyć odpowiedni czas przed godziną wylotu.

16.3
Jeżeli podróżny wybrał wcześniej preferowane miejsca online oraz posiada ważny paszport europejski, może on dokonać odprawy online, o ile nie otrzyma on innych instrukcji w tym zakresie. Odprawy online można dokonać między 28. dniem a 5 godzinami przed rozkładowym terminem i godziną wylotu. W przypadku niektórych tras, odprawy online można dokonać do 4 godzin przed rozkładowym wylotem.

16.4
Od czasu do czasu przewoźnik może zawieszać usługę odprawy online. W takim przypadku, podróżny jest zobowiązany do dokonania odprawy na lotnisku, zgodnie z instrukcjami podanymi powyżej.

16.5
O ile nie określono inaczej w planie podróży, odprawa biletowo-bagażowa kończy się 40 minut przed rozkładową godziną wylotu. Niestawienie się do odprawy przed upływem czasu określonego w art.16 pkt.1 powyżej i niedokonanie odprawy przed jej zakończeniem skutkuje anulowaniem rezerwacji. W takim przypadku podróżnemu nie przysługuje zwrot jakichkolwiek płatności.

16.6
Po przejściu przez kontrolę bezpieczeństwa i odprawę imigracyjną, podróżny jest zobowiązany do stawienia się do wejścia na pokład przy odpowiednim przejściu (gate) co najmniej 30 minut przed rozkładową godziną wylotu. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, przewoźnik zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji podróżnego.

16.7
Jeżeli podróżny nie okaże prawidłowych dokumentów podróży lub nie spełni wszystkich stosownych wymogów zawartych w niniejszych Warunkach i postanowieniach, nie zostanie on dopuszczony do odbycia podróży. Należy pamiętać, w przypadku nieprzekazania lub nieprzedstawienia przez podróżnego informacji wymaganych w ramach przepisów dotyczących danych pasażera przekazywanych przed podróżą, nie zostanie on dopuszczony do odbycia podróży.

16.8 
Po dokonaniu odprawy (online lub osobiście na lotnisku), pasażer nie może wprowadzać żadnych zmian w swojej rezerwacji.

Powrót na górę

17. Opłaty za bagaż i limity bagażu

17.1 Bagaż podręczny/kabinowy

Podróżny może nieodpłatnie wnieść na pokład jedną sztukę niezarejestrowanego bagażu kabinowego. Waga takiego bagażu nie może przekraczać 10 kilogramów, a jego wymiary nie mogą przekraczać 56x45x25 cm. W przypadku, kiedy bagaż kabinowy przekracza podane wyżej wymiary lub wagę, należy go nadać podczas odprawy bagażowej jako bagaż rejestrowany i uiścić dodatkową opłatę.Podróżny może także wnieść na pokład dodatkową, małą sztukę bagażu kabinowego (np. torebkę, torbę na laptop lub artykuły zakupione na lotnisku), pod warunkiem, że możliwy jest przewóz takiego bagażu w sposób niezakłócający podróży, w schowku nad siedzeniami lub pod siedzeniem znajdującym się przed podróżnym. Wniesienie takiego bagażu do kabiny odbywa się wyłącznie według własnego uznania przewoźnika i z zastrzeżeniem stosownych wymogów operacyjnych.

Konsumpcja alkoholu wniesionego na pokład przez podróżnego w czasie lotu jest niedozwolona.

Przewoźnik zastrzega sobie prawo do zalecenia, aby wszelki bagaż podręczny/kabinowy (w tym artykuły zakupione na lotnisku) został złożony w luku bagażowym samolotu, jeżeli w kabinie nie ma wystarczająco dużo miejsca lub jeżeli zastosowanie mają wszelkie inne wymogi operacyjne (w takim przypadku nie jest naliczana żadna opłata dodatkowa, o ile waga lub wymiary bagażu nie przekraczają maksymalnych wartości podanych powyżej). W takiej sytuacji, podróżny jest zobowiązany do wyjęcia wszystkich cennych przedmiotów z bagażu i trzymania ich przy sobie w kabinie.

Podróżny może za dodatkową opłatą nabyć z wyprzedzeniem gwarancję zatrzymania bagażu kabinowego, jeżeli usługa ta będzie dostępna. W przypadku wykupienia tej usługi, podróżny nie zostanie poproszony o umieszczenie bagażu podręcznego w luku bagażowym (o ile waga lub wymiary bagażu nie przekraczają maksymalnych wartości podanych powyżej lub o ile nie mają zastosowania wymogi operacyjne). . 

Jeżeli pomimo wykupienia wyżej wymienionej gwarancji, bagaż kabinowy podróżnego zostanie przeniesiony do luku ze względu na wymogi operacyjne, podróżny może skontaktować się z obsługą klienta w celu otrzymania zwrotu płatności za tę usługę.

17.2 Bagaż rejestrowany
Aby nadać bagaż rejestrowany podczas odprawy i przekazać go do umieszczenia w luku bagażowym samolotu, podróżny jest zobowiązany do uiszczenia odpowiedniej opłaty, o której zostanie on powiadomiony w momencie dokonywania rezerwacji. Wysokość tej opłaty może różnić się w zależności od długości lotu oraz terminu i sposobu dokonywania rezerwacji. W przypadku wybrania odprawy online i podjęcia decyzji o zabraniu ze sobą bagażu rejestrowanego, od podróżnego pobrana zostanie opłata za odprawę online w celu pokrycia kosztu usługi odprawy bagażowej na lotnisku. Po uiszczeniu odpowiedniej opłaty za sztukę bagażu, podróżnemu przysługuje limit wynoszący jedną sztukę bagażu o wadze nieprzekraczającej 22 kg. Aby przewieźć dodatkowy bagaż lub bagaże, podróżny jest zobowiązany do uiszczenia odpowiedniej opłaty za sztukę bagażu za każdy dodatkowy bagaż, który zamierza przewieźć, a jego osobisty limit zwiększy się o 22 kg za każdą dodatkową opłaconą sztukę bagażu. Dodanie bagażu tylko do jednego odcinka lotu jest możliwe za pośrednictwem opcji „Zarządzanie rezerwacją” (należy pamiętać, że czynność ta jest możliwa wyłącznie po potwierdzeniu rezerwacji, tj. po wydaniu podróżnemu jego numeru rezerwacji). Waga pojedynczej sztuki bagażu nie może przekraczać 32 kg. Należy pamiętać, że niemowlętom podróżującym na kolanach ich pełnoletnich opiekunów nie przysługuje bezpłatny limit bagażu.

W przypadku, kiedy podróżny przyjeżdża na lotnisko z bagażem przeznaczonym do nadania podczas odprawy, który nie został uprzednio opłacony online, podróżny jest zobowiązany do uiszczenia dodatkowej opłaty, zgodnie z informacją otrzymaną podczas odprawy.

W przypadku, kiedy waga bagażu przekracza wyznaczony limit, podróżny jest zobowiązany do uiszczenia dodatkowej opłaty za nadbagaż za każdy kilogram (lub jego część) przewożony ponad limit przysługujący podróżnemu, zgodnie z informacją przekazaną podróżnemu w momencie dokonywania płatności na lotnisku wylotu.

Kije golfowe i narty można dodać do rezerwacji online, za pośrednictwem telefonicznego biura obsługi klienta lub stanowisk sprzedaży na lotnisku, pod warunkiem uiszczenia odpowiedniej dodatkowej opłaty. W przypadku wszelkich innych „niewymiarowych” przedmiotów, podróżny jest zobowiązany do skontaktowania się z telefonicznym biurem obsługi klienta przewoźnika przed podróżą. Zastosowanie mogą mieć dodatkowe opłaty. Przykłady niewymiarowych przedmiotów to wózki spacerowe, łóżeczka turystyczne, foteliki samochodowe, instrumenty muzyczne, wózki inwalidzkie (podlegające zasadom dotyczącym opieki specjalnej) oraz sprzęt sportowy.

Przewoźnik oferuje przewóz sprzętu sportowego o wadze nieprzekraczającej 32 kg na sztukę.

 

Przewóz bagażu przekraczającego limit przysługujący podróżnemu oraz przedmiotów niewymiarowych jest ściśle uzależniony od dostępności miejsca na pokładzie danego samolotu (a także od ograniczeń związanych z bezpieczeństwem, zdrowiem i ochroną oraz ograniczeń operacyjnych). Przewoźnik nie może zatem zagwarantować przewozu takiego bagażu i przedmiotów na pokładzie tego samego samolotu, w którym znajduje się podróżny.

 

W przypadku, kiedy przewiezienie takich przedmiotów i podróżnego tym samym samolotem jest niemożliwe, przedmioty takie zostaną one przetransportowane w ramach najbliższego odpowiedniego dostępnego lotu.

Wszystkie aktualne opłaty za bagaż są wyświetlane w momencie dokonywania rezerwacji online. Można je również uzyskać kontaktując się z telefonicznym biurem obsługi klienta przewoźnika. Z rezerwacjami dokonywanymi za pośrednictwem zewnętrznych stron internetowych mogą wiązać się wyższe opłaty.

Bagaże należy prawidłowo zapakować do walizek lub innych odpowiednich pojemników upewniając się, że są one na tyle solidne i dobrze zabezpieczone, aby nie ulec uszkodzeniom w normalnych warunkach przewozu lotniczego.

W wybranych hotelach istnieje możliwość skorzystania z usługi odprawy w ośrodku wypoczynkowym (zwanej dalej Usługą), która – z zastrzeżeniem poniższych warunków – pozwala podróżnemu na dokonanie odprawy bagażowej w ostatnim dniu pobytu oraz odebranie karty pokładowej w punkcie odprawy bagażowej znajdującym się w hotelu. Nadany w ten sposób bagaż rejestrowany jest następnie bezpiecznie transportowany do strefy odbioru bagażu na lotnisku docelowym. Wyjątki: Usługa jest dostępna wyłącznie dla klientów spółki Jet2holidays, przebywających w wybranych hotelach objętych ofertą. Zastosowanie mają ograniczenia związane z limitem bagażu. Usługa nie obejmuje bagażu podręcznego. Usługa jest dostępna tylko w wybranych okresach. Wszelkie szczegóły i wymogi dotyczące usługi są dostępne w hotelach objętych ofertą. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub anulowania Usługi w całości lub w części i/lub do zmiany zakresu jej obowiązywania według swojego własnego uznania i bez konieczności uprzedniego zawiadamiania, z przyczyn handlowych, operacyjnych, regulacyjnych, przyczyn związanych z bezpieczeństwem lub z dowolnego innego powodu. Usługa ta jest świadczona nieodpłatnie i nie stanowi części koszu wykupionych wakacji. W żadnym przypadku niedostępność Usługi z jakiejkolwiek przyczyny nie stanowi podstawy do wypłacenia ekwiwalentu w gotówce ani otrzymania przez podróżnego jakichkolwiek świadczeń o charakterze pieniężnym lub innym.

18. Ograniczenia dotyczące bagażu

18.1
Podróżny nie jest upoważniony do przewożenia następujących przedmiotów w bagażu kabinowym lub rejestrowanym:

 1. przedmiotów, które stanowią prawdopodobne zagrożenie dla samolotu lub osób lub mienia znajdującego się na jego pokładzie, takich jak przedmioty uwzględnione w zasadach dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych, wydanych przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) i Zrzeszenie Międzynarodowego Transportu Lotniczego (IATA) oraz w odnośnych postanowieniach Regulaminu przewoźnika (zasady te oraz Regulamin są udostępniane przez przewoźnika na żądanie);
 2. przedmiotów, których przewóz jest niedozwolony na mocy przepisów, regulacji lub nakazów mających zastosowanie w kraju wylotu, kraju docelowym lub kraju, nad którym odbywa się lot (np. określonych artykułów żywnościowych);
 3. przedmiotów, które w uzasadnionej opinii przewoźnika nie nadają się do przewozu ze względu na ich wagę, wymiary lub charakter, przedmiotów delikatnych lub łatwo psujących się, lub przedmiotów, które mogą negatywnie wpływać na bezpieczeństwo, zdrowie lub komfort innych pasażerów lub załogi, takich jak gorąca żywność lub napoje, lub żywność lub napoje o intensywnym zapachu;
 4. broni palnej i amunicji.

18.2
Następujące przedmioty mogą być przewożone w bagażu kabinowym, ale nie bagażu rejestrowanym: przedmioty delikatne lub łatwo psujące się, gotówka, biżuteria, metale szlachetne, wyroby ze srebra, komputery, urządzenia elektroniczne, aparaty fotograficzne, alkohol w butelkach, papierosy, cygara lub tytoń, nowe kosmetyki i perfumy o dużej wartości, inne wysoce pożądane przedmioty, leki potrzebne podczas podróży, klucze do domu lub kluczyki do samochodu, weksle, papiery wartościowe lub inne cenne przedmioty, dokumenty biznesowe, próbki handlowe, paszporty i inne dokumenty tożsamości. Należy zwrócić uwagę, że przewoźnik otrzymał polecenie od rządu brytyjskiego w zakresie wdrożenia nowych środków bezpieczeństwa i ograniczeń dotyczących bagażu podręcznego w odniesieniu do wszystkich lotów z Turcji na terytorium Zjednoczonego Królestwa. Oznacza to, że w przypadku wylotu z miejscowości Antalya, Bodrum lub Dalaman duże telefony, laptopy, czytniki książek, tablety lub inne duże urządzenia elektroniczne należy umieścić w bagażu rejestrowanym. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się pod adresem http://www.jet2.com/turkey-travel-information

18.3
W bagażu kabinowym nie wolno przewozić replik broni lub broni zabawkowej, materiałów wybuchowych ani żadnych przedmiotów zawierających materiały wybuchowe (np. przedmiotów typu Christmas cracker, fajerwerków lub petard) oraz urządzeń zapalających; noży jakiegokolwiek rodzaju/typu/kształtu lub rozmiaru; otwieraczy do listów; metalowych sztućców; katapult; proc, żyletek i brzytw (z wyjątkiem maszynek do golenia i należących do nich wymiennych wkładów z żyletkami); narzędzi rzemieślniczych; rzutek; nożyczek; pilników do paznokci; igieł do wstrzyknięć podskórnych i strzykawek (o ile nie są one konieczne ze względów zdrowotnych i opatrzone zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym schorzenie podróżnego, które wymaga ich przewozu w kabinie); drutów dziewiarskich; korkociągów; kijów sportowych (np. do baseballa, softballa, golfa, krykieta, rakiet do tenisa, badmintona i squasha); twardych piłek sportowych (np. do krykieta, hokeja na trawie lub kul do bilarda, snookera i gry w pool); kijów do bilarda, snookera i gry w pool; sprzętu związanego ze sztukami walki.

18.4
Ponadto, w bagażu kabinowym nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów, które w opinii przewoźnika lub pracowników ochrony lotniska mogą zostać wykorzystane lub zaadaptowane do wykorzystania jako broń mogąca potencjalnie spowodować uraz lub obezwładnienie innej osoby lub stanowić inne zagrożenie dla bezpieczeństwa i ochrony.

18.5
Przewóz któregokolwiek z przedmiotów określonych powyżej – niezależnie od tego, czy przewóz takiego przedmiotu jako bagażu jest dozwolony – podlega opłatom, ograniczeniom odpowiedzialności i innym zapisom niniejszych Warunków i postanowień.

18.6
Broń, taka jak zabytkowa broń palna, miecze, noże i podobne przedmioty mogą zostać zaakceptowane jako bagaż rejestrowany według własnego uznania przewoźnika i zgodnie z jego Regulaminem. Wniesienie takich przedmiotów do kabiny samolotu jest niedozwolone.

18.7
W przypadku, kiedy jakakolwiek sztuka bagażu kabinowego zostanie przeniesiona do luku jako bagaż rejestrowany (na prośbę podróżnego lub na polecenie przewoźnika), należy niezwłocznie usunąć z niej wszelkie przedmioty, których umieszczenie w bagażu rejestrowanym jest niedozwolone. Przedmioty takie można trzymać przy sobie jako bagaż kabinowy, z zastrzeżeniem spełnienia wymogów przewoźnika (jeżeli mają one zastosowanie) dotyczących zawartości, wymiarów i wagi bagażu kabinowego.

18.8
Do samolotu nie wolno wnosić alkoholu z zamiarem jego konsumpcji podczas pobytu na pokładzie. Podczas lotu dozwolona jest wyłącznie konsumpcja napojów alkoholowych zakupionych na pokładzie. Spółka Jet2.com zastrzega sobie prawo do podawania klientom napojów alkoholowych według swojego własnego uznania.

Powrót na górę

19. Prawo do odmowy przyjęcia bagażu

19.1
Przewoźnik ma prawo odmówić przewozu jakiegokolwiek przedmiotu, którego przewóz jest niedozwolony zarówno w formie bagażu rejestrowanego, jak i kabinowego. Przewoźnik ma prawo odmówić przewozu jakiegokolwiek przedmiotu jako bagażu ze względu na jego wymiary, kształt, wagę lub charakter. Przewoźnik ma prawo odmówić przyjęcia bagażu, jeżeli w momencie odprawy nie jest on prawidłowo zapakowany do walizki lub innego odpowiedniego pojemnika, chroniącego bagaż przed uszkodzeniami podczas obchodzenia się z nim ze zwykłą ostrożnością.

Powrót na górę

20. Prawo do przeszukania

20.1
W celu zapewnienia bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony, a także w celu sprawdzenia, czy w bagażu podróżnego nie znajdują się niedozwolone przedmioty, przewoźnik i/lub pracownicy ochrony lotniska mają prawo do przeszukania i prześwietlenia bagażu w towarzystwie pasażera bądź pod jego nieobecność. W przypadku niepoddania się przez podróżnego takiej kontroli, przewoźnik ma prawo odmówić przewozu podróżnego i/lub jego bagażu, bez obowiązku zwrotu płatności dokonanych przez podróżnego oraz bez jakiejkolwiek innej odpowiedzialności ze strony przewoźnika. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikłe z takich działań, o ile nie są one skutkiem wyłącznie jego zaniedbania.

20.2
Należy pamiętać, że służby bezpieczeństwa niektórych krajów wymagają zabezpieczenia bagażu rejestrowanego w taki sposób, aby mógł on zostać otwarty bez powodowania uszkodzeń pod nieobecność pasażera. Obowiązkiem pasażera jest zapoznanie się z takimi wymogami i zastosowanie się do nich.

20.3
Podróżny przyjmuje do wiadomości, że ma on obowiązek stawić się na wezwanie na kontrolę jego bagażu rejestrowanego i/lub kabinowego przeprowadzaną przez funkcjonariuszy celnych lub innych urzędników państwowych. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty lub szkody poniesione przez pasażera wskutek niezastosowania się do powyższego wymogu lub wskutek działań funkcjonariuszy celnych lub innych urzędników państwowych, o ile takie straty lub szkody nie wynikają wyłącznie z zaniedbania po stronie przewoźnika.

Powrót na górę

21. Odbiór i wydanie bagażu rejestrowanego

21.1
Podróżny jest zobowiązany do odebrania swojego bagażu bezpośrednio po jego udostępnieniu do odbioru na lotnisku docelowym lub przesiadkowym. W przypadku nieodebrania przez pasażera bagażu w czasie uznanym przez przewoźnika za rozsądny, przewoźnik może naliczyć opłatę za przechowanie bagażu. W przypadku nieodebrania bagażu przez 100 dni od momentu udostępnienia go do odbioru, przewoźnikowi przysługuje prawo do rozporządzenia nim i zatrzymania wszelkich przychodów z tego tytułu, bez obowiązku zawiadamiania pasażera o tym fakcie oraz bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec niego.

21.2
Jeżeli osoba odbierająca bagaż nie może okazać kwitu bagażowego na żądanie w celu identyfikacji bagażu, bagaż taki jest wydawany takiej osobie wyłącznie pod warunkiem wykazania przez nią w zadowalający dla przewoźnika sposób, że posiada ona prawo do takiego bagażu, a także – na żądanie przewoźnika – pod warunkiem zapewnia odpowiedniego zabezpieczenia pozwalającego na przejęcia przez podróżnego odpowiedzialności przewoźnika za wszelkie straty, szkody lub wydatki poniesione przez przewoźnika wskutek takiego wydania bagażu. Przewoźnik nie jest zobowiązany do przeprowadzania jakichkolwiek czynności wykraczających poza rozmowę z pasażerem w ograniczonym zakresie podczas oceniania jego prawa do odbioru danego bagażu.

21.3
Odebranie bagażu przez okaziciela kwitu bagażowego bez żadnych zażaleń w momencie jego wydania stanowi dowód prima facie dostarczenia bagażu w dobrym stanie oraz zgodnie z umową przewozu, o ile podróżny nie wykaże inaczej.

21.4
W przypadku, kiedy bagaż rejestrowany jest przewożony innym samolotem niż ten, na którego pokładzie znajduje się podróżny, niezależnie od przyczyny, i jego dostarczenie na lotnisko odbywa się późniejszym lotem, podróżny może być zobowiązany do osobistego odebrania takiego bagażu na lotnisku. Wszelkie opłaty związane z odbiorem bagażu z jakiegokolwiek lotniska poza terytorium Zjednoczonego Królestwa ponosi podróżny.

Powrót na górę

22. Usunięcie części bagażu

We accept no responsibility for any items of your baggage that are removed by Government policy, airport or security personnel acting in accordance with applicable regulations. If you are aware of the removal of items from your baggage by airport security personnel, it is your responsibility to ensure that you obtain a receipt from the relevant personnel and make arrangements for collection of such items later. 

Powrót na górę

23. Conduct on Board Aircraft and at Airport and Safety

23.1
Linie lotnicze przewoźnika to przedsiębiorstwo przyjazne rodzinie, a wszyscy jego klienci mają prawo do wygodnego podróżowania. W ramach kampanii „Razem na pokładzie” oraz jako sygnatariusz kodeksu brytyjskiej branży lotniczej w zakresie postępowania wobec uciążliwych pasażerów (ang. UK Aviation Industry Code of Practice on Disruptive Passengers), przewoźnik wyznaje zasadę zerowej tolerancji wobec każdej osoby, która zagraża bezpieczeństwu, wygodzie i dobremu samopoczuciu jego klientów i pracowników.

23.2
Podróżny jest zobowiązany do zachowywania się w należyty sposób przez cały czas przebywania na terenie lotniska i na pokładzie samolotu. W szczególności (ale nie wyłącznie), podróżnemu zabrania się:

 1. łamania jakichkolwiek obowiązujących przepisów (np. poprzez przebywanie na pokładzie samolotu w stanie upojenia alkoholowego);
 2. zachowywania się na pokładzie samolotu w sposób zagrażający bezpieczeństwu samolotu lub jakiejkolwiek osoby lub mienia znajdującego się na pokładzie;
 3. uniemożliwiania członkom załogi wykonywania ich obowiązków;
 4. niestosowania się do poleceń załogi;
 5. używania słów lub dopuszczania się działań stanowiących groźbę, przemoc lub obrazę wobec załogi lub innych pasażerów;
 6. zachowywania się w sposób zakłócający porządek lub w sposób, którego inni pasażerowie mogą sobie nie życzyć z uzasadnionych przyczyn;
 7. niestosowania się do postanowień któregokolwiek z dokumentów podpisanych przez podróżnego w następstwie naruszenia któregokolwiek z powyższych warunków podczas wcześniejszego lotu liniami lotniczymi przewoźnika.

23.3
Jeżeli przewoźnik z uzasadnionych przyczyn uzna, że podróżny nie zachowuje się w należyty sposób na terenie lotniska lub na pokładzie samolotu lub jeżeli przewoźnik uzna podróżnego za niezdolnego do odbycia podróży samolotem:

 1. przeciwko podróżnemu może zostać wszczęte postępowanie karne za przestępstwa lub wykroczenia popełnione na pokładzie samolotu;
 2. przewoźnik może podjąć decyzję (według swojego uzasadnionego uznania) o anulowaniu lotu pasażera prze i/lub po starcie samolotu;
 3. przewoźnik może skierować samolot na inne lotnisko w celu usunięcia podróżnego z pokładu. W takim przypadku obowiązkiem podróżnego jest pokrycie wszelkich kosztów i wydatków dowolnego rodzaju poniesionych przez przewoźnika w wyniku takiej zmiany trasy samolotu;
 4. przewoźnik może podjąć decyzję o anulowaniu lotu powrotnego lub innych przyszłych lotów liniami lotniczymi przewoźnika, bez konieczności dokonywania zwrotu opłat na rzecz podróżnego;
 5. przewoźnik może podjąć wszelkie inne kroki uznane przez niego za niezbędne do uniemożliwienia podróżnemu kontynuowania jego nieodpowiedniego zachowania, w tym ograniczyć swobodę ruchów podróżnego i usunąć go z pokładu samolotu lub terenu lotniska.

W żadnej z opisanych wyżej sytuacji podróżnemu nie przysługuje zwrot opłaty za rezerwację, a przewoźnik nie odpowiada za wszelkie koszty poniesione przez podróżnego w wyniku odmowy przewozu ze strony przewoźnika..

Podróżny jest zobowiązany do przejęcia odpowiedzialności przewoźnika za wszelkie koszty i wydatki (w tym koszty prawne poniesione przez przewoźnika w związku z wszczęciem postępowania przeciwko podróżnemu), wynikające z jego niestosownego zachowania na pokładzie samolotu, w tym m.in. za wszelkie uszkodzenia samolotu.

23.4
Przewoźnik zastrzega sobie prawo do zażądania, aby podróżny poddał się badaniu alkomatem w dowolnym momencie przed rozpoczęciem podróży. Jeżeli podróżny odmówi poddania się badaniu lub wynik badania wskazuje na spożycie alkoholu, przewoźnik zastrzega sobie prawo do niezezwolenia podróżnemu na odbycie lotu. Niezależnie od powyższego prawa, nawet w przypadku negatywnego wyniku badania podróżnego, przewoźnikowi przysługuje prawo do działania zgodnie z art.23 pkt.2 powyżej według jego własnego uznania.

23.5
Podczas lotu dozwolona jest wyłącznie konsumpcja napojów alkoholowych zakupionych na pokładzie. Spółka Jet2.com zastrzega sobie prawo do podawania klientom napojów alkoholowych według swojego własnego uznania.

Powrót na górę

24. Odmowa przewozu i usunięcie pasażerów

24.1
Dodatkowo do postanowień określonych w art. 23 powyżej, przewoźnik ma prawo odmówić przewozu podróżnego lub jego bagażu w następujących okolicznościach:

 1. działanie takie jest konieczne ze względów bezpieczeństwa i/lub ochrony i/lub w celu zachowania zgodności z wszelkimi mającymi zastosowanie przepisami, regulacjami lub nakazami obowiązującymi w kraju wylotu, kraju docelowym lub kraju, nad którym odbywa się lot, w tym z przepisami lub regulacjami związanymi z wymogami w zakresie danych pasażera przekazywanych przed podróżą
 2. zachowanie, wiek lub stan fizyczny lub psychiczny podróżnego lub stan fizyczny jego bagażu wymaga szczególnego wsparcia z naszej strony (z wyjątkiem przypadków, do których zastosowanie mają przepisy dotyczące opieki specjalnej, zawarte w niniejszych Warunkach i postanowieniach) lub powoduje szkody, niewygodę lub budzi sprzeciw innych pasażerów lub załogi, lub wiąże się z jakimkolwiek zagrożeniem lub ryzykiem wobec podróżnego, innych osób lub mienia;
 3. podróżny znajduje się w stanie upojenia alkoholowego lub pod wpływem alkoholu lub narkotyków;
 4. podróżny jest w posiadaniu narkotyków niezgodnie z prawem lub przewoźnik ma co do tego uzasadnione podejrzenia
 5. podróżny dopuścił się gróźb, przemocy lub obrazy lub zachował się w sposób zakłócający porządek (zarówno słownie, jak i poprzez działanie) wobec personelu naziemnego, członka załogi lub innych pasażerów
 6. podróżny zachował się w niewłaściwy sposób podczas wcześniejszego lotu i przewoźnik uważa, że zachowanie takie może się powtórzyć;
 7. podróżny odmówił poddania się kontroli bezpieczeństwa lub nie zastosował się – lub może nie zastosować się – do poleceń otrzymanych od personelu naziemnego lub członka załogi w odniesieniu do bezpieczeństwa i ochrony;
 8. należna opłata za przelot lub wszelkie inne obciążenia lub podatki nie zostały uregulowane, lub postanowienia umowy kredytowej zawartej pomiędzy przewoźnikiem i podróżnym (lub osobą regulującą opłatę za przelot) nie zostały zrealizowane;
 9. przewoźnik ma podstawy sądzić, że podróżny nie posiada odpowiednich dokumentów lub którekolwiek z dokumentów przewoźnika okazanych przez podróżnego weszły w jego posiadanie w sposób niezgodny z prawem, lub zostały one zgłoszone jako zgubione lub skradzione, lub zostały podrobione lub zmienione przez osobę niebędącą przewoźnikiem lub jego autoryzowanym agentem, lub zostały one uszkodzone, przy czym podróżny przyjmuje do wiadomości, że w takich przypadkach przewoźnik nie ma obowiązku dochodzenia przyczyn takiego stanu rzeczy w momencie podejmowania decyzji o dopuszczeniu podróżnego do odbycia lotu. Przewoźnikowi przysługuje również prawo do zachowania takiej dokumentacji;
 10. osoba stawiająca się do odprawy lub wejścia na pokład nie może udowodnić, że jest osobą wymienioną w rezerwacji jako pasażer.

24.2
Przewoźnik ma prawo odmówić przewozu podróżnego lub jego bagażu, jeżeli podróżny otrzymał powiadomienie o zakazie korzystania z usług przewoźnika i nabył bilet (lub inna osoba nabyła bilet w jego imieniu) w okresie obowiązywania takiego zakazu. Powiadomienie o zakazie korzystania z usług przewoźnika oznacza pisemne zawiadomienie podróżnego o zakazie odbywania lotów obsługiwanych przez spółkę Jet2.com. Okres obowiązywania zakazu jest określony w powiadomieniu. Podjęcie przez podróżnego próby odbycia lotu w okresie obowiązywania zakazu skutkuje odmową przewozu ze strony przewoźnika i nie uprawnia podróżnego do otrzymania zwrotu dokonanych przez niego płatności.

24.3
IW przypadku odmówienia przewozu, przewoźnik ma prawo przekazać innym liniom lotniczym (do celów informacyjnych) szczegóły dotyczące rezerwacji dokonanej przez podróżnego oraz przyczyny odmowy ze strony przewoźnika. Może to spowodować trudności podczas prób dokonania rezerwacji u innych przewoźników.

Powrót na górę

25. Zmiana rezerwacji

25.1
Po dokonaniu odprawy (online lub osobiście na lotnisku), podróżny może wprowadzić zmiany w rezerwacji wyłącznie poprzez skontaktowanie się z telefonicznym biurem obsługi klienta. Na tym etapie dokonywanie zmian poprzez funkcję „Zarządzanie rezerwacją” nie jest możliwe.

25.2
Przewoźnik nie uwzględnia wniosków o zmianę miejsca wylotu lub miejsca docelowego. Zmiana tych parametrów poprzez dokonanie nowej rezerwacji skutkuje utratą wszystkich dokonanych wcześniej płatności.

25.3
Mimo że rezerwacje są bezzwrotne i nie mogą być przekazywane innym osobom, przewoźnik dopuszcza zmianę imion i nazwisk dokonywaną za pośrednictwem telefonicznego biura obsługi klienta lub autoryzowanych agentów, lub osobiście przy stanowisku sprzedaży dla pasażerów na lotnisku, pod warunkiem, że wprowadzenie takich zmian odbywa się co najmniej 4 godziny przed rozkładową godziną wylotu wskazaną w planie podróży, a wnioskowana zmiana dotyczy całej trasy podróży danego pasażera (zmiana taka jest zwana dalej (a “Zmianą imienia i nazwiska”).  W takim przypadku podróżny jest zobowiązany do podania pełnego imienia i nazwiska, adresu i kontaktowego adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu nowego pasażera lub pasażerów. Następnie osoba lub osoby takie otrzymują od przewoźnika wiadomość e-mail z potwierdzeniem oraz planem podróży. Jeżeli Zmiana imienia i nazwiska nie stanowi zmiany osoby, ale służy poprawieniu błędu popełnionego w momencie dokonywania pierwotnej rezerwacji, naliczone zostaną odpowiednie opłaty.

25.4
Przewoźnik dopuszcza również zmianę czasu wylotu i terminów wylotu (a “Zmianą terminu”) dokonywaną online na stronie internetowej www.Jet2.com nie później niż 5 godzin przed pierwotną rozkładową godziną wylotu, osobiście przy stanowisku sprzedaży dla pasażerów wylatujących nie później niż 2 godziny przed pierwotną rozkładową godziną wylotu lub za pośrednictwem telefonicznego biura obsługi klienta nie później niż 4 godziny przed pierwotną rozkładową godziną wylotu. Dokonanie takich zmian jest uzależnione od dostępności innych lotów w danym momencie.

25.5
Zmiana terminu wiąże się z naliczeniem następujących opłat za modyfikację rezerwacji:

 1. opłaty administracyjnej (szczegóły dotyczące aktualnych stawek znajdują się w sekcji najczęściej zadawanych pytań (FAQ) na stronie internetowej www.Jet2.com );
 2. różnicy (jeżeli taka występuje) pomiędzy ceną oryginalnej rezerwacji, a ceną mającą zastosowanie do nowej rezerwacji. Nowa cena rezerwacji jest obliczana w momencie dokonywania modyfikacji. Może to oznaczać, że opłata za nowy lot oraz związane z nią podatki, opłaty i obciążenia ulegną zmianie. Należy pamiętać, że w przypadku pozostania ceny na dotychczasowym poziomie, podróżny nie jest zobowiązany do dokonywania żadnych dodatkowych opłat. Niemniej jednak, w przypadku, kiedy nowa cena jest niższa od oryginalnej, podróżny nie jest uprawniony do otrzymania zwrotu różnicy. Wyjątkiem od tej zasady są przypadki, kiedy oryginalna rezerwacja była częścią promocji, ponieważ obniżka może podlegać zwrotowi. W każdym przypadku należy odwoływać się do odnośnych warunków.

25.6
Podróżny jest upoważniony do dokonania jednej Zmiany imienia i nazwiska w danej rezerwacji, za którą naliczona zostanie jedynie opłata administracyjna (szczegóły dotyczące aktualnych stawek znajdują się w sekcji najczęściej zadawanych pytań (FAQ) na stronie internetowej www.Jet2.com ). Każda dodatkowa lub kolejna Zmiana imienia i nazwiska wiąże się z naliczeniem następujących opłat za modyfikację rezerwacji:

 1. opłaty administracyjnej (szczegóły dotyczące aktualnych stawek znajdują się w sekcji najczęściej zadawanych pytań (FAQ) na stronie internetowej www.Jet2.com );
 2. różnicy (jeżeli taka występuje) pomiędzy ceną oryginalnej rezerwacji, a ceną mającą zastosowanie do nowej rezerwacji. Nowa cena rezerwacji jest obliczana w momencie dokonywania modyfikacji. Może to oznaczać, że opłata za nowy lot oraz związane z nią podatki, opłaty i obciążenia ulegną zmianie. Należy pamiętać, że w przypadku pozostania ceny na dotychczasowym poziomie, podróżny nie jest zobowiązany do dokonywania żadnych dodatkowych opłat. Niemniej jednak, w przypadku, kiedy nowa cena jest niższa od oryginalnej, podróżny nie jest uprawniony do otrzymania zwrotu różnicy. Wyjątkiem od tej zasady są przypadki, kiedy oryginalna rezerwacja była częścią promocji, ponieważ obniżka może podlegać zwrotowi. W każdym przypadku należy odwoływać się do odnośnych warunków.

The administration fee payable for each Name Change or Date Change requested during the same call to our call centre will be subject to the cap specified in the FAQs on www.Jet2.com . This cap will not apply for Name Changes or Date Changes made on www.Jet2.com or for Name Changes or Date Changes made during separate calls to our call centre.

Powrót na górę

26. Anulowanie, zmiana trasy i opóźnienia lotu

26.1
Opłata administracyjna naliczana w związku z każdą Zmianą imienia i nazwiska lub Zmianą terminu wnioskowaną przez podróżnego podczas jednej rozmowy z telefonicznym biurem obsługi klienta podlega górnemu limitowi określonemu w sekcji najczęściej zadawanych pytań (FAQ) na stronie internetowej www.Jet2.com . Limit ten nie ma zastosowania do Zmian imienia i nazwiska lub Zmian terminu dokonywanych na stronie internetowej www.Jet2.com oraz do Zmian imienia i nazwiska oraz Zmian terminu dokonywanych podczas odrębnych rozmów z telefonicznym biurem obsługi klienta.

26.2
Jeżeli przewoźnik podejmie decyzję o anulowaniu, przerwaniu, przekierowaniu, zmianie trasy, odroczeniu lub opóźnieniu lotu podróżnego lub o zaprzestaniu obsługiwania trasy, której część stanowi lot podróżnego, po wydaniu podróżnemu planu podróży/pokwitowania oraz pod warunkiem, że przewoźnik powziął informację o takich zmianach z co najmniej 48-godzinnym wyprzedzeniem, przewoźnik podejmie próbę poinformowania podróżnego o takich zmianach, korzystając z adresu e-mail podanego przez niego podczas dokonywania rezerwacji. Z tego względu konieczne jest regularne sprawdzanie poczty elektronicznej przez pasażera oraz informowanie przewoźnika o wszelkich zmianach adresu e-mail. W przypadku otrzymania przez nas informacji zwrotnej o niedostarczeniu wiadomości e-mail lub w przypadku niepodania przez pasażera adresu e-mail, zawiadomienie o takich zmianach zostanie przesłane na podany przez niego adres pocztowy. Pasażer główny jest zobowiązany do powiadamiania przewoźnika o wszelkich zmianach dotyczących innych pasażerów objętych rezerwacją. Jeżeli podróżny otrzyma od przewoźnika z wyprzedzeniem informację o jakichkolwiek zmianach w jego rezerwacji (na adres podany podczas rezerwacji), wówczas przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za niestawienie się na wylot na czas przez któregokolwiek pasażera objętego rezerwacją.

26.3
Z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo, w tym przez rozporządzenie (WE) 261/2004 w przypadkach, w których ma ono zastosowanie, opłata uiszczona za zarezerwowany lot lub loty nie podlega zwrotowi wraz z wszelkimi podatkami, opłatami lub obciążeniami pobranymi w związku z takim lotem lub lotami.

26.4
Przewoźnik zaleca, aby wszyscy podróżni wykupili odpowiednie indywidualne ubezpieczenie turystyczne, obowiązujące od dnia złożenia rezerwacji. Spółka Jet2.com oferuje podróżnym indywidualne ubezpieczenie turystyczne na czas wyjazdu oraz zabezpieczenie przed stratami z tytułu odwołania rezerwacji, jeżeli podróżny nie może z niej skorzystać. Klienci mogą wykupić polisę online, korzystając z łącza znajdującego się na podstronie „Usługi dodatkowe” lub odwiedzając stronę www.jet2insurance.com.

Powrót na górę

27. Samolot

Przewoźnik nie gwarantuje, że lot zarezerwowany przed podróżnego będzie obsługiwany przez którykolwiek z samolotów określonych w rozkładzie lotów oraz zastrzega sobie prawo do okresowej zamiany samolotów na inne zgodnie z potrzebami. W niektórych przypadkach konieczna może być zmiana typu samolotu lub skorzystanie z samolotu innych linii lotniczych. W takich okolicznościach przewoźnik nie może zagwarantować, że pasażer będzie miał możliwość skorzystania z takich samych usług pokładowych i limitów bagażowych, jak te oferowane przez spółkę Jet2.com .

Powrót na górę

28. Anulowanie rezerwacji przez podróżnego

28.1
W przypadku podjęcia przez podróżnego decyzji o anulowaniu całości rezerwacji lub części rezerwacji dotyczącej danego podróżnego z grupy, przewoźnik nie dokonuje zwrotu żadnych opłat i zdecydowanie zaleca wykupienie przez wszystkich podróżnych odpowiedniego indywidualnego ubezpieczenia turystycznego, obowiązującego od dnia złożenia rezerwacji.

28.2
Przewoźnik zaleca, aby wszyscy pasażerowie wykupili odpowiednie indywidualne ubezpieczenie turystyczne, obowiązujące od dnia złożenia rezerwacji. Spółka Jet2.com oferuje podróżnym indywidualne ubezpieczenie turystyczne na czas wyjazdu oraz zabezpieczenie przed stratami z tytułu odwołania rezerwacji, jeżeli podróżny nie może z niej skorzystać. Klienci mogą wykupić polisę online, korzystając z łącza znajdującego się na podstronie „Usługi dodatkowe” lub odwiedzając stronę www.jet2insurance.com.

Na żądanie podróżnego, przewoźnik nieodpłatnie wydaje zaświadczenie o nieodbyciu podróży do celów związanych z ubezpieczeniem.

28.3
Aby zabezpieczyć się przed utratą całej zapłaconej kwoty, podróżny powinien rozważyć zmianę imienia i nazwiska widniejącego na rezerwacji na imię i nazwisko osoby, która może odbyć podróż zamiast niego i/lub rozważyć zmianę terminów podróży zgodnie z postanowieniami art.25 pkt.3–art.25 pkt.5. Więcej informacji dotyczących wprowadzania zmian w rezerwacji znajduje się w sekcji najczęściej zadawanych pytań (FAQ) na stronie internetowej www.Jet2.com .

Powrót na górę

29. Odmowa przyjęcia na pokład

Jeżeli przewoźnik nie może zapewnić podróżnemu potwierdzonego wcześniej miejsca na pokładzie podczas któregokolwiek lotu (z wyjątkiem odmowy przewozu na mocy niniejszych Warunków i postanowień), podróżny otrzymuje rekompensatę zgodnie z polityką rekompensaty za odmowę przyjęcia na pokład oraz obowiązującymi przepisami, w tym zgodnie z rozporządzeniem (WE) 261/2004, jeżeli ma ono zastosowanie. Szczegóły takiej polityki można uzyskać na lotnisku u pracowników lub wyznaczonych przedstawicieli przewoźnika.

Powrót na górę

30. Odpowiedzialność przewoźnika

30.1
Przewoźnik nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec podróżnego, z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszych Warunkach i postanowieniach, w konwencji o ujednoliceniu niektórych zasad dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Montrealu w 1999 roku (zwanej dalej konwencją montrealską) oraz w rozporządzeniu (WE) 261/2004 w przypadkach, w których ma ono zastosowanie. Niezależnie od powyższego, żadne z postanowień niniejszego artykułu nie ogranicza odpowiedzialności przewoźnika wobec podróżnego wynikającej z ustawy o prawach konsumenta (the Consumer Rights Act) z 2015 roku.

Umowa przewozu zawarta pomiędzy podróżnym i przewoźnikiem (w tym niniejsze Warunki i postanowienia oraz wszelkie obowiązujące wyłączenia i limity odpowiedzialności) ma zastosowanie do autoryzowanych agentów, funkcjonariuszy, pracowników i przedstawicieli przewoźnika w takim samym stopniu, w jakim ma ona zastosowanie do przewoźnika. Z tego względu łączna kwota możliwa do uzyskania od przewoźnika i od jego autoryzowanych agentów, funkcjonariuszy, pracowników i przedstawicieli nie może przekroczyć kwoty, do której odpowiedzialność ponosi sam przewoźnik.

Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności wobec podróżnego za wszelkie produkty lub usługi zarezerwowane za pośrednictwem przewoźnika działającego w charakterze agenta dostawcy takich produktów lub usług, o ile odpowiedzialność taka nie wynika wyłącznie z zaniedbania przewoźnika, z wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonych w konwencji montrealskiej, rozporządzeniu (WE) 261/2004 w przypadkach, w których ma ono zastosowanie, a także w innych odnośnych przepisach.

Żaden z zapisów niniejszych Warunków i postanowień nie stanowi zrzeczenia się jakiegokolwiek wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności przewoźnika przysługującego na mocy konwencji montrealskiej lub mających zastosowanie przepisów lokalnych, o ile przewoźnik nie oświadczy wyraźnie inaczej w formie pisemnej; nie uniemożliwia wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności przewoźnika na mocy konwencji montrealskiej lub wszelkich innych mających zastosowanie przepisów ani nie zabrania przewoźnikowi zastosowania dostępnych środków obrony wynikających z takich przepisów w stosunku do dowolnej publicznej instytucji ubezpieczenia społecznego lub jakiejkolwiek osoby, która powinna zapłacić lub zapłaciła odszkodowania za śmierć, zranienie lub spowodowanie innych uszkodzeń ciała pasażera.

30.2 Śmierć/uszczerbek na zdrowiu
Zobowiązanie przewoźnika do wypłaty odszkodowania kompensacyjnego przysługującego podróżnemu z tytułu udowodnionych strat i kosztów poniesionych przez niego w przypadku śmierci, zranienia lub innego uszkodzenia ciała w wyniku wypadku podlega zasadom i ograniczeniom określonym w konwencji montrealskiej, rozporządzeniu (WE) 2027/97 i niniejszych Warunkach i postanowieniach.

30.3 Utrata lub uszkodzenie bagażu
Zobowiązanie przewoźnika do wypłaty odszkodowania kompensacyjnego przysługującego podróżnemu z tytułu udowodnionych strat i kosztów poniesionych w przypadku utraty lub uszkodzenia bagażu rejestrowanego i bagażu kabinowego/przedmiotów osobistych wniesionych przez podróżnego na pokład samolotu, lub dostarczenia takiego bagażu z opóźnieniem, podlega zasadom i ograniczeniom określonym w konwencji montrealskiej, rozporządzeniu (WE) 2027/97 i niniejszych Warunkach i postanowienia, zasadniczo w sposób określony poniżej.

 1. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie bagażu kabinowego/nierejestrowanego, o ile nie są one wynikiem zaniedbania z jego strony.
 2. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie bagażu kabinowego i/lub rejestrowanego wynikające z defektu fabrycznego, cechy lub wady bagażu. Analogicznie, przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie bagażu wynikające ze zwykłych warunków panujących podczas przewozu lotniczego.
 3. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie jakichkolwiek przedmiotów znajdujących się w bagażu kabinowym i/lub bagażu rejestrowanym, których przewożenie jest niedozwolone na mocy niniejszych Warunków i postanowień lub mających zastosowanie przepisów, ponieważ taka utrata lub uszkodzenie wynika wyłącznie z zaniedbania wspólnego leżącego po stronie podróżnego.
 4. Maksymalna odpowiedzialność przewoźnika za utratę lub uszkodzenie bagażu kabinowego i bagażu rejestrowanego jest ograniczona do ekwiwalentu 1,288 specjalnych praw ciągnienia w lokalnej walucie na pasażera, o ile nie wykaże on, że utrata lub uszkodzenie wynikły z działania lub zaniedbania leżącego po stronie przewoźnika, spowodowanego umyślnie lub lekkomyślnie i ze świadomością, że taka utrata lub uszkodzenie prawdopodobnie nastąpi.
 5. Istnieje możliwość zwiększenia limitu odpowiedzialności przewoźnika wobec podróżnego za utratę lub uszkodzenie bagażu rejestrowanego do kwoty określonej przez podróżnego i zaakceptowanej przez przewoźnika w momencie nadawania bagażu rejestrowanego podczas odprawy, za dodatkową opłatą obliczoną według stawki 5 GBP/ 8 EUR/ 11 CHF/ 250 CZK/ 60 NOK/ 30 PLN na każde 50 GBP/ 80 EUR/ 110 CHF/ 2500 CZK/ 600 NOK/ 300 PLN (lub część takiej kwoty), które podróżny pragnie dodać do limitu 1,288 specjalnych praw ciągnienia, do maksymalnej kwoty 1500 GBP/ 2250 EUR/ 3300 CHF/ 72000 CZK/ 18000 NOK/ 9000 PLN powyżej ekwiwalentu takiego limitu w lokalnej walucie.

30.4 Opóźnienia
Odpowiedzialność przewoźnika z tytułu roszczenia wynikającego z opóźnienia w przewozie lotniczym podróżnego jest ograniczona postanowieniami konwencji montrealskiej. W sytuacjach, w których postanowienia konwencji montrealskiej nie mają zastosowania, przewoźnik nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem podróżnego za opóźnienia, o ile nie przewidziano inaczej w niniejszych Warunkach i postanowieniach lub w mających zastosowanie przepisach prawa, w tym – w stosownych przypadkach – w postanowieniach rozporządzenia (WE) 261/2004 oraz zgodnie z ograniczeniami przewidzianymi w konwencji montrealskiej.

30.5 Informacja o odpowiedzialności w odniesieniu do USA
W przypadkach, w których odpowiedzialność za przewóz podróżnego nie leży po stronie przewoźnika, konwencja montrealska nie ma zastosowania, a faktyczny przewoźnik nie zrzekł się limitów odpowiedzialności z tytułu śmierci lub uszkodzenia ciała określonych w konwencji warszawskiej oraz nie zrzekł się prawa do powołania się podczas obrony przed roszczeniem na fakt podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu uniknięcia szkód do wysokości ekwiwalentu 128,821 specjalnych praw ciągnienia w lokalnej walucie, konwencja warszawska i specjalne umowy przewozu ujęte w stosownych taryfach stanowią, że odpowiedzialność takiego faktycznego przewoźnika wobec podróżnych z tytułu śmierci lub uszczerbku na zdrowiu jest w większości przypadków ograniczona do udowodnionego odszkodowania nieprzekraczającego: (i) 75000 USD na pasażera w przypadku podróży do lub z USA lub z zaplanowanym miejscem zatrzymania na terytorium USA oraz że odpowiedzialność ta do takiego limitu nie zależy od zaniedbania po stronie przewoźnika; oraz (ii) 10000 USD lub 20000 USD w przypadku podróży do i z miejsc innych niż USA lub z uzgodnionym miejscem zatrzymania poza terytorium USA.

Nazwy przewoźników będących stroną takich specjalnych umów znajdują się we wszystkich kasach biletowych takich przewoźników i mogą zostać udostępnione do wglądu na życzenie. Dodatkowe zabezpieczenie można zazwyczaj uzyskać poprzez wykupienie ubezpieczenia w spółce prywatnej. Na ubezpieczenie takie nie ma wpływu jakiekolwiek ograniczenie odpowiedzialności przewoźnika na mocy postanowień konwencji warszawskiej lub konwencji montrealskiej, lub postanowień specjalnych umów przewozu. Dalsze informacje można uzyskać u pracowników linii lotniczych lub przedstawicieli firmy ubezpieczeniowej.

Uwaga: Określone powyżej limity odpowiedzialności wynoszące 75000 USD obejmują opłaty/koszty sądowe; wyjątek stanowią roszczenia wniesione w kraju, w którym przewiduje się odrębne zasądzenie opłat/kosztów sądowych – w takim przypadku limit wynosi 58000 USD i nie obejmuje opłat/kosztów sądowych.

Powrót na górę

31. Wnoszenie roszczeń

31.1 Uszkodzenie bagażu rejestrowanego
Podróżny ma obowiązek zgłosić wszelkie uszkodzenia bagażu rejestrowanego, a także pobrać i wypełnić raport niezgodności własności (ang. Property Irregularity Report) przed opuszczeniem terenu lotniska.  Następnie podróżny jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia przewoźnika tak szybko, jak jest to możliwe – a w żadnym wypadku nie później niż 7 dni po odebraniu bagażu – o wszelkich uszkodzeniach jego bagażu. W przypadku niepowiadomienia przewoźnika o uszkodzeniach w powyższym terminie, podróżnemu nie przysługuje prawo do dochodzenia żadnych roszczeń od przewoźnika.

31.2 Opóźnienia w dostawie bagażu rejestrowanego lub jego utrata
Podróżny ma obowiązek zgłosić wszelkie opóźnienia w dostawie bagażu rejestrowanego lub jego utratę, a także pobrać i wypełnić raport niezgodności własności (ang. Property Irregularity Report) przed opuszczeniem terenu lotniska. Następnie podróżny jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia przewoźnika tak szybko, jak jest to możliwe – a w żadnym wypadku nie później niż 21 dni po terminie, w którym powinien był on otrzymać bagaż – o wszelkich opóźnieniach w dostawie jego bagażu lub o jego utracie. W przypadku niepowiadomienia przewoźnika o opóźnieniach lub utracie w powyższym terminie, podróżnemu nie przysługuje prawo do dochodzenia żadnych roszczeń od przewoźnika.

31.3
W każdym przypadku zawiadomienie musi zawierać wypunktowany wykaz wszystkich przedmiotów, których dotyczy roszczenie, wraz z opisem obejmującym producenta i wiek przedmiotu, a także dowód zakupu i potwierdzenie własności dla każdego z takich przedmiotów. Przewoźnik odejmuje od roszczenia kwotę odzwierciedlającą utratę wartości w przypadkach uznanych przez niego za stosowne. W przypadku wniosku o odszkodowanie z tytułu fizycznego uszkodzenia bagażu, podróżny jest zobowiązany do zachowania uszkodzonego bagażu i okazania go przewoźnikowi na żądanie w celu umożliwienia mu dokonania oględzin i oceny charakteru i rozmiaru szkody oraz stwierdzenia czy bagaż nadaje się do naprawy. W przypadku, kiedy podróżny zamierza wnioskować o zwrot kosztu odtworzenia pojedynczego przedmiotu stanowiącego część roszczenia o odszkodowanie z tytułu uszkodzenia bagażu, jest on zobowiązany do skonsultowania się z przewoźnikiem przed poniesieniem takiego kosztu. W przeciwnym razie, koszt taki może nie zostać uwzględniony w odszkodowaniu należnym podróżnemu. Do wniosku należy dołączyć dowód zakupu artykułów zastępujących oryginalne przedmioty. W odniesieniu do wszelkich roszczeń o odszkodowanie dotyczących bagażu, podróżny jest zobowiązany do przekazania przewoźnikowi wszystkich informacji wymaganych przez przewoźnika w celu dokonania oceny zasadności roszczenia i ustalenia kwoty należnego odszkodowania. Na żądanie przewoźnika, podróżny jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o zgodności z prawdą faktów i wartości roszczenia o odszkodowanie za uszkodzenie bagażu przed otrzymaniem od nas wypłaty takiego odszkodowania. Niespełnienie tych wymogów może niekorzystnie wpłynąć na kwotę odszkodowania przysługującą podróżnemu.

31.4 Terminy wnoszenia roszczeń
W każdym przypadku postanowienia art. 31 obowiązują z zastrzeżeniem postanowień art. 32 (Terminy). (Time Limits).

Powrót na górę

32. Terminy

Termin na wszczęcie postępowania związanego z roszczeniem podróżnego na mocy rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) 261/2004 upływa 6 lat od daty powstania roszczenia, zgodnie z postanowieniami art.9 ustawy o prekluzji z 1980 roku. Wszelkie prawa do innej rekompensaty i/lub odszkodowania i/lub innego zadośćuczynienia jakiegokolwiek rodzaju związanego z rezerwacją pasażera wygasają, jeżeli postępowanie nie zostanie wszczęte w terminie dwóch lat od daty przyjazdu do miejsca docelowego lub daty, w której przylot samolotu powinien był się odbyć według rozkładu, lub daty, w której przewóz został przerwany.

Powrót na górę

33. Wybór prawa właściwego i jurysdykcji

33.1
O ile postanowienia konwencji montrealskiej lub inne mające zastosowanie przepisy oraz regulacje, nakazy i wymogi rządowe nie stanowią inaczej:

33.1.1
Prawem właściwym dla wykładni niniejszych Warunków i postanowień oraz dla przewozu, do realizacji którego zobowiązuje się przewoźnik (w odniesieniu do podróżnego i/lub jego bagażu) jest prawo Anglii i Walii.

33.1.2
Wszelkie spory pomiędzy przewoźnikiem i podróżnym, dotyczące takiego przewozu lub wynikające z niego w jakikolwiek sposób, w tym wszelkie zobowiązania pozaumowne wynikające z niniejszych Warunków i postanowień lub związane z nimi, podlegają niewyłącznej jurysdykcji sądów angielskich i walijskich.

33.1.3
Jurysdykcja niewyłączna oznacza, że podróżnemu przysługuje prawo do wszczęcia postępowania przeciwko przewoźnikowi przed sądem znajdującym się poza jurysdykcją sądów angielskich i walijskich. Zobowiązania pozaumowne oznaczają zobowiązania niewynikające z poszczególnych zapisów niniejszych Warunków i postanowień, ale z zasad prawa angielskiego.

34. Wykorzystywanie danych podróżnego

Szczegóły dotyczące sposobów wykorzystywania przez przewoźnika danych podróżnego znajdują się w Polityce prywatności dostępnej tutaj.

Powrót na górę

35. Kontakt

Przewoźnik dokłada wszelkich starań, aby wszystkie przedstawiane mu kwestie były rozwiązywane tak szybko, jak jest to możliwe. Z tego względu istotne jest, aby podróżni informowali przewoźnika o swoich zastrzeżeniach, dając mu tym samym możliwość rozwiązania poszczególnych problemów. Jeżeli jest to niemożliwe w jakichkolwiek przyczyn lub przewoźnik nie jest w stanie rozwiązać danej kwestii w sposób zadowalający dla podróżnego, należy przesłać pisemne zawiadomienie na adres: Jet2.com Limited, Customer Care Team, PO Box 284, Leeds LS11 1GE, England. Pełna odpowiedź udzielana jest w terminie 28 dni. Z przewoźnikiem można również skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość e-mail na adres customer.service@jet2.com.

Powrót na górę

36. Zmiany

Niniejsze Warunki i postanowienia podlegają okresowym zmianom i są aktualizowane w miarę wchodzenia w życie takich zmian.

Powrót na górę

37. Definicje

Termin „podróżny” oznacza każdą osobę objętą rezerwacją lotu obsługiwanego przez spółkę Jet2.com oraz – w przypadkach, w których wymaga tego kontekst – głównego pasażera rezerwacji obejmującej więcej niż jedną osobę. We wszystkich przypadkach termin ten oznacza również każdą osobę dodaną do rezerwacji wskutek dokonania Zmiany imienia i nazwiska.

Termin „przewoźnik” oznacza spółkę Jet2.com.

Termin Jet2.com oznacza spółkę Jet2.com Limited, o numerze rejestracyjnym 2739537, z siedzibą w Low Fare Finder House, Leeds Bradford International Airport, Leeds, West Yorkshire LS19 7TU, numer VAT GB 355 5672 31.

Powrót na górę

Warunki te zostały ostatnio zaktualizowane w dniu 27 grudnia 2019.

© Jet2.com