Warunki korzystania z usługi

Home / Flight delay and cancellation claims

1. Wprowadzenie

Niniejsza strona internetowa, www.Jet2.com, jest obsługiwana i prowadzona przez spółkę Jet2.com Limited (zwaną dalej „my”, „nas” lub „nasze”). Niniejsze Warunki użytkowania mają zastosowanie do wszystkich osób korzystających z niniejszej strony internetowej i odwiedzających ją.

Korzystanie z niniejszej strony internetowej oznacza akceptację niniejszych Warunków użytkowania. Jeżeli użytkownik lub odwiedzający nie wyraża zgody na niniejsze Warunki użytkowania, nie może on korzystać z niniejszej strony internetowej.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści niniejszej strony internetowej – w tym treści niniejszych Warunków użytkowania – w dowolnym momencie i bez uprzedniego zawiadomienia, poprzez opublikowanie takich zmian na niniejszej stronie internetowej. Obowiązkiem użytkowników i odwiedzających jest zapoznanie się z treścią niniejszych Warunków użytkowania w celu zapewnienia, że są oni świadomi wszelkich wprowadzanych zmian. Korzystanie ze strony internetowej po opublikowaniu wszelkich takich zmian oznacza akceptację zaktualizowanych Warunków użytkowania.

Powrót na górę

2. Prawa i ograniczenia

2.1
Prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do wszelkich materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej stanowią naszą własność (lub własność odpowiednich licencjodawców).

2.2
Znaki towarowe, logotypy i znaki usługowe wyświetlane na niniejszej stronie internetowej (zwane dalej „Znakami”) stanowią naszą własność lub własność innych osób trzecich. Użytkownicy i odwiedzający nie mają prawa do wykorzystywania tych Znaków bez uprzedniego uzyskania naszej pisemnej zgody lub zgody osoby trzeciej, do której takie Znaki należą.

2.3
Użytkownicy i odwiedzający mogą kopiować materiały zamieszczane na niniejszej stronie internetowej włącznie na własny użytek informacyjny i niekomercyjny. Użytkownicy i odwiedzający nie mają prawa do modyfikowania, dystrybuowania, publikowania, przesyłania, powielania lub przechowywania jakichkolwiek materiałów lub treści znajdujących się na niniejszej stronie internetowej ani do tworzenia dzieł pochodnych na ich podstawie. Bez uszczerbku dla powyższych postanowień, użytkownicy i odwiedzający nie mogą korzystać z żadnych ręcznych lub automatycznych systemów lub oprogramowania w celu wyodrębniania lub ponownego wykorzystywania jakichkolwiek danych lub informacji z niniejszej strony internetowej do celów komercyjnych (tzw. „screen scraping”), w tym m.in. informacji dotyczących cen lub tworzenia rozkładów.

Powrót na górę

3. Wyłączenie odpowiedzialności

3.1
Dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia, aby wszystkie informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej były aktualne i rzetelne; niemniej jednak, użytkownicy i odwiedzający przyjmują do wiadomości, że treści te służą wyłącznie celom informacyjnym i mogą ulegać zmianie w dowolnym momencie. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, nieprawidłowości lub zaniechania związane z informacjami i materiałami zamieszczonymi na niniejszej stronie internetowej.

3.2
Mimo dokładania wszelkich starań, ze względu na charakter sieci Internet nie możemy zagwarantować, że niniejsza strona internetowa będzie dostępna i bezpieczna w każdym momencie.

3.3
Nie gwarantujemy, że niniejsza strona internetowa będzie działać w niezakłócony sposób i bez żadnych błędów lub nie będzie zawierać wirusów lub innych niebezpiecznych elementów. Przed pobraniem jakichkolwiek informacji lub treści z niniejszej strony internetowej należy podjąć wszelkie stosowne środki ostrożności.

3.4
Z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo, nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika lub odwiedzającego ani wobec żadnej innej osoby z tytułu utraty lub szkody powstałej wskutek korzystania lub niewłaściwego korzystania z niniejszej strony internetowej lub jakichkolwiek informacji lub materiałów na niej zamieszczonych. Nie ponosimy odpowiedzialności kontraktowej, deliktowej lub innej za wszelkie pośrednie, uboczne, szczególne, karne lub następcze straty, szkody lub koszty (w tym, między innymi, za wszelką utratę dochodów, zysków, umów, oczekiwanych oszczędności, niewykorzystanie nakładów, utratę danych lub wartości firmy).

3.5
Żadne z postanowień niniejszych Warunków użytkowania nie wyłącza naszej odpowiedzialności wobec użytkownika lub odwiedzającego za uszczerbek na zdrowiu lub śmierć spowodowane zaniedbaniem z naszej strony.

Powrót na górę

4. Strony internetowe podmiotów trzecich

Na niniejszej stronie internetowej znajdują się łącza do stron internetowych podmiotów trzecich. Nie ponosimy odpowiedzialności za dostępność, treść i bezpieczeństwo takich stron internetowych podmiotów trzecich ani za informacje, produkty i usługi, które można na nich uzyskać. Należy każdorazowo zapoznać się z polityką prywatności i warunkami użytkowania obowiązującymi na stronach internetowych podmiotów trzecich.

Powrót na górę

5. Ogólne warunki przewozu

Wszelkie rezerwacje dokonane za pośrednictwem niniejszej strony internetowej podlegają Warunkom i postanowieniomobowiązującym na Jet2.com. Przed dokonaniem rezerwacji należy przeczytać i zaakceptować te warunki.

Powrót na górę

6. Prywatność

Wszelkie informacje otrzymywane przez nas od użytkownika lub odwiedzającego za pośrednictwem niniejszej strony internetowej są wykorzystywane i przechowywane zgodnie z postanowieniami naszej Polityki prywatności.

Powrót na górę

7. Postanowienia różne

7.1
Rozdzielność postanowień – w przypadku uznania któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków użytkowania za nieważne, bezskuteczne lub niewykonalne z jakiejkolwiek przyczyny, postanowienie takie zostanie uznane za wyłączone z pozostałych Warunków użytkowania i nie wpłynie na ich ważność, skuteczność i wykonalność.

7.2
Całość porozumienia – niniejsze Warunki użytkowania stanowią całość porozumienia pomiędzy nami i użytkownikiem lub odwiedzającym w zakresie korzystania z niniejszej strony internetowej oraz zastępują wszelkie inne oświadczenia, zobowiązania lub zapewnienia (złożone na piśmie, w wiadomości e-mail lub ustnie) z naszej strony. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa nieudzielone w sposób wyraźny w niniejszych Warunkach użytkowania.

7.3
Prawo właściwe i jurysdykcja – prawem właściwym dla wykładni niniejszych Warunków użytkowania jest prawo angielskie. Wszelkie spory powstałe w związku z niniejszymi Warunkami użytkowania podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich.

7.4
Dane kontaktowe

Jet2.com Limited Numer rejestracyjny spółki: 02739537 Siedziba: Low Fare Finder House, Leeds Bradford Airport, Leeds, LS19 7TU.

Ostatnia aktualizacja: grudzień 2014 r

Powrót na górę

1. Wprowadzenie

Niniejsza strona internetowa, www.Jet2.com, jest obsługiwana i prowadzona przez spółkę Jet2.com Limited (zwaną dalej „my”, „nas” lub „nasze”). Niniejsze Warunki użytkowania mają zastosowanie do wszystkich osób korzystających z niniejszej strony internetowej i odwiedzających ją.

Korzystanie z niniejszej strony internetowej oznacza akceptację niniejszych Warunków użytkowania. Jeżeli użytkownik lub odwiedzający nie wyraża zgody na niniejsze Warunki użytkowania, nie może on korzystać z niniejszej strony internetowej.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści niniejszej strony internetowej – w tym treści niniejszych Warunków użytkowania – w dowolnym momencie i bez uprzedniego zawiadomienia, poprzez opublikowanie takich zmian na niniejszej stronie internetowej. Obowiązkiem użytkowników i odwiedzających jest zapoznanie się z treścią niniejszych Warunków użytkowania w celu zapewnienia, że są oni świadomi wszelkich wprowadzanych zmian. Korzystanie ze strony internetowej po opublikowaniu wszelkich takich zmian oznacza akceptację zaktualizowanych Warunków użytkowania.

Powrót na górę

2. Prawa i ograniczenia

2.1
Prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do wszelkich materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej stanowią naszą własność (lub własność odpowiednich licencjodawców).

2.2
Znaki towarowe, logotypy i znaki usługowe wyświetlane na niniejszej stronie internetowej (zwane dalej „Znakami”) stanowią naszą własność lub własność innych osób trzecich. Użytkownicy i odwiedzający nie mają prawa do wykorzystywania tych Znaków bez uprzedniego uzyskania naszej pisemnej zgody lub zgody osoby trzeciej, do której takie Znaki należą.

2.3
Użytkownicy i odwiedzający mogą kopiować materiały zamieszczane na niniejszej stronie internetowej włącznie na własny użytek informacyjny i niekomercyjny. Użytkownicy i odwiedzający nie mają prawa do modyfikowania, dystrybuowania, publikowania, przesyłania, powielania lub przechowywania jakichkolwiek materiałów lub treści znajdujących się na niniejszej stronie internetowej ani do tworzenia dzieł pochodnych na ich podstawie. Bez uszczerbku dla powyższych postanowień, użytkownicy i odwiedzający nie mogą korzystać z żadnych ręcznych lub automatycznych systemów lub oprogramowania w celu wyodrębniania lub ponownego wykorzystywania jakichkolwiek danych lub informacji z niniejszej strony internetowej do celów komercyjnych (tzw. „screen scraping”), w tym m.in. informacji dotyczących cen lub tworzenia rozkładów.

Powrót na górę

3. Wyłączenie odpowiedzialności

3.1
Dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia, aby wszystkie informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej były aktualne i rzetelne; niemniej jednak, użytkownicy i odwiedzający przyjmują do wiadomości, że treści te służą wyłącznie celom informacyjnym i mogą ulegać zmianie w dowolnym momencie. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, nieprawidłowości lub zaniechania związane z informacjami i materiałami zamieszczonymi na niniejszej stronie internetowej.

3.2
Mimo dokładania wszelkich starań, ze względu na charakter sieci Internet nie możemy zagwarantować, że niniejsza strona internetowa będzie dostępna i bezpieczna w każdym momencie.

3.3
Nie gwarantujemy, że niniejsza strona internetowa będzie działać w niezakłócony sposób i bez żadnych błędów lub nie będzie zawierać wirusów lub innych niebezpiecznych elementów. Przed pobraniem jakichkolwiek informacji lub treści z niniejszej strony internetowej należy podjąć wszelkie stosowne środki ostrożności.

3.4
Z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo, nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika lub odwiedzającego ani wobec żadnej innej osoby z tytułu utraty lub szkody powstałej wskutek korzystania lub niewłaściwego korzystania z niniejszej strony internetowej lub jakichkolwiek informacji lub materiałów na niej zamieszczonych. Nie ponosimy odpowiedzialności kontraktowej, deliktowej lub innej za wszelkie pośrednie, uboczne, szczególne, karne lub następcze straty, szkody lub koszty (w tym, między innymi, za wszelką utratę dochodów, zysków, umów, oczekiwanych oszczędności, niewykorzystanie nakładów, utratę danych lub wartości firmy).

3.5
Żadne z postanowień niniejszych Warunków użytkowania nie wyłącza naszej odpowiedzialności wobec użytkownika lub odwiedzającego za uszczerbek na zdrowiu lub śmierć spowodowane zaniedbaniem z naszej strony.

Powrót na górę

4. Strony internetowe podmiotów trzecich

Na niniejszej stronie internetowej znajdują się łącza do stron internetowych podmiotów trzecich. Nie ponosimy odpowiedzialności za dostępność, treść i bezpieczeństwo takich stron internetowych podmiotów trzecich ani za informacje, produkty i usługi, które można na nich uzyskać. Należy każdorazowo zapoznać się z polityką prywatności i warunkami użytkowania obowiązującymi na stronach internetowych podmiotów trzecich.

Powrót na górę

5. Ogólne warunki przewozu

Wszelkie rezerwacje dokonane za pośrednictwem niniejszej strony internetowej podlegają Warunkom i postanowieniomobowiązującym na Jet2.com. Przed dokonaniem rezerwacji należy przeczytać i zaakceptować te warunki.

Powrót na górę

6. Prywatność

Wszelkie informacje otrzymywane przez nas od użytkownika lub odwiedzającego za pośrednictwem niniejszej strony internetowej są wykorzystywane i przechowywane zgodnie z postanowieniami naszej Polityki prywatności.

Powrót na górę

7. Postanowienia różne

7.1
Rozdzielność postanowień – w przypadku uznania któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków użytkowania za nieważne, bezskuteczne lub niewykonalne z jakiejkolwiek przyczyny, postanowienie takie zostanie uznane za wyłączone z pozostałych Warunków użytkowania i nie wpłynie na ich ważność, skuteczność i wykonalność.

7.2
Całość porozumienia – niniejsze Warunki użytkowania stanowią całość porozumienia pomiędzy nami i użytkownikiem lub odwiedzającym w zakresie korzystania z niniejszej strony internetowej oraz zastępują wszelkie inne oświadczenia, zobowiązania lub zapewnienia (złożone na piśmie, w wiadomości e-mail lub ustnie) z naszej strony. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa nieudzielone w sposób wyraźny w niniejszych Warunkach użytkowania.

7.3
Prawo właściwe i jurysdykcja – prawem właściwym dla wykładni niniejszych Warunków użytkowania jest prawo angielskie. Wszelkie spory powstałe w związku z niniejszymi Warunkami użytkowania podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich.

7.4
Dane kontaktowe

Jet2.com Limited Numer rejestracyjny spółki: 02739537 Siedziba: Low Fare Finder House, Leeds Bradford Airport, Leeds, LS19 7TU.

Ostatnia aktualizacja: grudzień 2014 r

Powrót na górę

1. Wprowadzenie

Niniejsza strona internetowa, www.Jet2.com, jest obsługiwana i prowadzona przez spółkę Jet2.com Limited (zwaną dalej „my”, „nas” lub „nasze”). Niniejsze Warunki użytkowania mają zastosowanie do wszystkich osób korzystających z niniejszej strony internetowej i odwiedzających ją.

Korzystanie z niniejszej strony internetowej oznacza akceptację niniejszych Warunków użytkowania. Jeżeli użytkownik lub odwiedzający nie wyraża zgody na niniejsze Warunki użytkowania, nie może on korzystać z niniejszej strony internetowej.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści niniejszej strony internetowej – w tym treści niniejszych Warunków użytkowania – w dowolnym momencie i bez uprzedniego zawiadomienia, poprzez opublikowanie takich zmian na niniejszej stronie internetowej. Obowiązkiem użytkowników i odwiedzających jest zapoznanie się z treścią niniejszych Warunków użytkowania w celu zapewnienia, że są oni świadomi wszelkich wprowadzanych zmian. Korzystanie ze strony internetowej po opublikowaniu wszelkich takich zmian oznacza akceptację zaktualizowanych Warunków użytkowania.

Powrót na górę

2. Prawa i ograniczenia

2.1
Prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do wszelkich materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej stanowią naszą własność (lub własność odpowiednich licencjodawców).

2.2
Znaki towarowe, logotypy i znaki usługowe wyświetlane na niniejszej stronie internetowej (zwane dalej „Znakami”) stanowią naszą własność lub własność innych osób trzecich. Użytkownicy i odwiedzający nie mają prawa do wykorzystywania tych Znaków bez uprzedniego uzyskania naszej pisemnej zgody lub zgody osoby trzeciej, do której takie Znaki należą.

2.3
Użytkownicy i odwiedzający mogą kopiować materiały zamieszczane na niniejszej stronie internetowej włącznie na własny użytek informacyjny i niekomercyjny. Użytkownicy i odwiedzający nie mają prawa do modyfikowania, dystrybuowania, publikowania, przesyłania, powielania lub przechowywania jakichkolwiek materiałów lub treści znajdujących się na niniejszej stronie internetowej ani do tworzenia dzieł pochodnych na ich podstawie. Bez uszczerbku dla powyższych postanowień, użytkownicy i odwiedzający nie mogą korzystać z żadnych ręcznych lub automatycznych systemów lub oprogramowania w celu wyodrębniania lub ponownego wykorzystywania jakichkolwiek danych lub informacji z niniejszej strony internetowej do celów komercyjnych (tzw. „screen scraping”), w tym m.in. informacji dotyczących cen lub tworzenia rozkładów.

Powrót na górę

3. Wyłączenie odpowiedzialności

3.1
Dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia, aby wszystkie informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej były aktualne i rzetelne; niemniej jednak, użytkownicy i odwiedzający przyjmują do wiadomości, że treści te służą wyłącznie celom informacyjnym i mogą ulegać zmianie w dowolnym momencie. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, nieprawidłowości lub zaniechania związane z informacjami i materiałami zamieszczonymi na niniejszej stronie internetowej.

3.2
Mimo dokładania wszelkich starań, ze względu na charakter sieci Internet nie możemy zagwarantować, że niniejsza strona internetowa będzie dostępna i bezpieczna w każdym momencie.

3.3
Nie gwarantujemy, że niniejsza strona internetowa będzie działać w niezakłócony sposób i bez żadnych błędów lub nie będzie zawierać wirusów lub innych niebezpiecznych elementów. Przed pobraniem jakichkolwiek informacji lub treści z niniejszej strony internetowej należy podjąć wszelkie stosowne środki ostrożności.

3.4
Z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo, nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika lub odwiedzającego ani wobec żadnej innej osoby z tytułu utraty lub szkody powstałej wskutek korzystania lub niewłaściwego korzystania z niniejszej strony internetowej lub jakichkolwiek informacji lub materiałów na niej zamieszczonych. Nie ponosimy odpowiedzialności kontraktowej, deliktowej lub innej za wszelkie pośrednie, uboczne, szczególne, karne lub następcze straty, szkody lub koszty (w tym, między innymi, za wszelką utratę dochodów, zysków, umów, oczekiwanych oszczędności, niewykorzystanie nakładów, utratę danych lub wartości firmy).

3.5
Żadne z postanowień niniejszych Warunków użytkowania nie wyłącza naszej odpowiedzialności wobec użytkownika lub odwiedzającego za uszczerbek na zdrowiu lub śmierć spowodowane zaniedbaniem z naszej strony.

Powrót na górę

4. Strony internetowe podmiotów trzecich

Na niniejszej stronie internetowej znajdują się łącza do stron internetowych podmiotów trzecich. Nie ponosimy odpowiedzialności za dostępność, treść i bezpieczeństwo takich stron internetowych podmiotów trzecich ani za informacje, produkty i usługi, które można na nich uzyskać. Należy każdorazowo zapoznać się z polityką prywatności i warunkami użytkowania obowiązującymi na stronach internetowych podmiotów trzecich.

Powrót na górę

5. Ogólne warunki przewozu

Wszelkie rezerwacje dokonane za pośrednictwem niniejszej strony internetowej podlegają Warunkom i postanowieniomobowiązującym na Jet2.com. Przed dokonaniem rezerwacji należy przeczytać i zaakceptować te warunki.

Powrót na górę

6. Prywatność

Wszelkie informacje otrzymywane przez nas od użytkownika lub odwiedzającego za pośrednictwem niniejszej strony internetowej są wykorzystywane i przechowywane zgodnie z postanowieniami naszej Polityki prywatności.

Powrót na górę

7. Postanowienia różne

7.1
Rozdzielność postanowień – w przypadku uznania któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków użytkowania za nieważne, bezskuteczne lub niewykonalne z jakiejkolwiek przyczyny, postanowienie takie zostanie uznane za wyłączone z pozostałych Warunków użytkowania i nie wpłynie na ich ważność, skuteczność i wykonalność.

7.2
Całość porozumienia – niniejsze Warunki użytkowania stanowią całość porozumienia pomiędzy nami i użytkownikiem lub odwiedzającym w zakresie korzystania z niniejszej strony internetowej oraz zastępują wszelkie inne oświadczenia, zobowiązania lub zapewnienia (złożone na piśmie, w wiadomości e-mail lub ustnie) z naszej strony. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa nieudzielone w sposób wyraźny w niniejszych Warunkach użytkowania.

7.3
Prawo właściwe i jurysdykcja – prawem właściwym dla wykładni niniejszych Warunków użytkowania jest prawo angielskie. Wszelkie spory powstałe w związku z niniejszymi Warunkami użytkowania podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich.

7.4
Dane kontaktowe

Jet2.com Limited Numer rejestracyjny spółki: 02739537 Siedziba: Low Fare Finder House, Leeds Bradford Airport, Leeds, LS19 7TU.

Ostatnia aktualizacja: grudzień 2014 r

Powrót na górę